Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 | 09:45 μμ

Ηλεκτρονικός Επαγγελματικός Οδηγός Ελλάδας

Κατάλογος Επιχειρήσεων

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
σε: Όλη την Ελλάδα
Περιοχή

Κατηγορίες

 

 

 • AXOS INSURANCE - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ΠΥΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ - ΦΘΗΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΑΛΗΡΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΛΙΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

  Ασφαλιστικό γραφείο στο Παλαιό Φάληρο. Ασφάλειες Ζωής Συνταξιοδοτικά Προγράμματα Αποταμιευτικά Προγράμματα Ασφάλειες Κατοικίας Ασφάλειες Επιχειρήσεων Ασφάλειες Αυτοκινήτου Ασφάλειες Σκαφών Ασφάλειες Μεταφορών Οδική Βοήθεια Εξειδικευμένες Ασφάλειες   Ασφαλιστικά προγράμματα   Αντασφάλιση Αντασφάλιση είναι η ασφάλιση από τρίτο της ασφαλιστικής κάλυψης που προσέφερε ο ασφαλιστής ή πιο απλά η ασφάλιση μέρους του κινδύνου που ανέλαβε ένας ασφαλιστής από έναν άλλο εξειδικευμένο ασφαλιστή που ονομάζεται αντασφαλιστής. Με απλά λόγια, η αντασφάλιση είναι η ασφάλιση της ασφάλισης. Αντικείμενο της Ασφάλισης  Αντικείμενο της Ασφάλισης μπορεί να είναι οποιαδήποτε περιουσία ουσιαστικής αξίας ή οποιοδήποτε γεγονός που, όταν συμβεί, θα προκαλέσει την απώλεια ενός νομικού δικαιώματος ή τη δημιουργία νομικής ευθύνης. Απαλλαγή  Απαλλαγή, είναι το συμφωνηθέν αφαιρετέο ποσό, από την αποζημίωση που καταβάλει ο ασφαλιστής και επιβαρύνει τον ασφαλιζόμενο. Μερικές φορές συμφωνείται, με όρο του ασφαλιστηρίου, ο ασφαλιστής να απαλλάσσεται από το να καταβάλει ένα μέρος των ζημιών, κάθε φορά που καλείται να αποζημιώσει, επιβαρύνοντας με το ποσό αυτό τον δικαιούχο. Έτσι, ζητείται από τον λήπτη της ασφάλισης, να αναλάβει ένα μέρος ευθύνης του κινδύνου για λογαριασμό του. Αποζημίωση  Αποζημίωση είναι μια ασφαλιστική αρχή που επιδιώκει να τοποθετήσει τον ασφαλισμένο μετά από μια ζημιά στην ίδια θέση, όσο είναι δυνατόν, που κατείχε πριν τη ζημιά. Δεν εφαρμόζεται στις Ασφαλίσεις Ζωής και κατά γενικό κανόνα στις Ασφαλίσεις Προσωπικών Ατυχημάτων. Αποζημίωση είναι επίσης η έκταση της ευθύνης του ασφαλιστή ή του αντασφαλιστή για μια ζημιά. Ασφάλιση Ασφάλιση είναι ένα κοινό ταμείο στο οποίο συνεισφέρουν οι πολλοί, για να καλύψουν τους ίδιους από μια τυχαία και μη αναμενόμενη ζημιά (ή/ και γενικότερα από οποιαδήποτε ζημιά έχει προσυμφωνηθεί) Ασφάλιση Ποσοστού  Ασφάλιση ποσοστού είναι η ασφάλιση που συμφωνείται από την αρχή, κατά τη σύναψη της σύμβασης, να αντιστοιχεί σε ποσοστό της ασφαλιστικής αξίας του πράγματος. Εξυπακούεται πως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, η αποζημίωση θα είναι αντίστοιχο ποσοστό στο ύψος της ζημιάς. Είναι δυνατόν ασφαλιστής να ασφαλίσει π.χ. το 50% της αξίας ενός πράγματος. Έτσι σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, θα αποζημιώσει το 50% της ζημιάς. Λειτουργεί, δηλαδή ο αναλογικός κανόνας. Σε περίπτωση που το 100% της αξίας του πράγματος είναι μικρότερο από το ποσό που προκύπτει, από την αναγωγή του ποσού της ασφαλιζόμενης αξίας στο 100%, τότε η αποζημίωση υπολογίζεται αναλογικά με το ποσοστό ασφάλισης, επί της πραγματικής αξίας του πράγματος. Ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο  Ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο, είναι η ασφαλιστική πρακτική που καλύπτει μόνο μέχρι ενός ανώτατου ορίου πιθανή ζημιά, παραβλέποντας τη συνολική αξία του ασφαλιζομένου πράγματος, που μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη και σε περίπτωση ζημιάς, δεν ισχύει ο αναλογικός όρος της υπασφάλισης. Σκοπός αυτής της μορφής ασφάλισης, είναι να καλύψει το μέγιστο ποσό ζημίας που μπορεί να προκληθεί και όχι το σύνολο της ασφαλιστικής αξίας. Ασφαλισμένος  Στις περιπτώσεις ασφαλίσεων ζωής, «Ασφαλισμένος» είναι το πρόσωπο του οποίου η ζωή ασφαλίζεται. Στην έννοια του ασφαλισμένου περιλαμβάνονται και τα προστατευόμενα μέλη τα οποία είναι ο/η σύζυγος και τα ανύπανδρα τέκνα του κυρίως ασφαλισμένου που είναι δυνατόν να ασφαλιστούν σε ορισμένες συμπληρωματικές καλύψεις που προσφέρονται από συγκεκριμένα ασφαλιστικά προϊόντα. Στις περιπτώσεις γενικών ασφαλίσεων όμως, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο «Ασφαλισμένος» εννοούμε το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) του οποίου τα πράγματα (περιουσία) ή τα συμφέροντα ασφαλίζονται. Και στις δύο περιπτώσεις ασφαλισμένος και λήπτης της ασφάλισης μπορεί να είναι είτε το ίδιο πρόσωπο είτε διαφορετικά πρόσωπα. Ασφαλιστήριο  Το ασφαλιστήριο είναι ένα ιδιωτικό έγγραφο συμφωνητικό, το οποίο εκδίδεται από τον ασφαλιστή (αλλιώς είναι ανίσχυρο), ως οφείλει, υποχρεωτικά και αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση. Το έγγραφο αυτό έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα. Αν δεν υπάρχει ασφαλιστήριο, το περιεχόμενο της ασφαλιστικής σύμβασης μπορεί να αποδειχθεί μόνο με όρκο ή με ομολογία. Ασφαλιστής Η λέξη «Ασφαλιστής» δηλώνει την Ασφαλιστική Επιχείρηση, η οποία πρέπει να είναι μεγάλης κεφαλαιουχικής βάσης και υψηλής φερεγγυότητας και η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ασφάλισμα στον Δικαιούχο σε περίπτωση που συμβεί ο καλυπτόμενος κίνδυνος. Βάση του Ν. 400/70, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, υπάρχουν δύο κατηγορίες ασφαλιστικών επιχειρήσεων και είναι : · Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Ζημιών, που ασκούν ασφαλίσεις κατά Ζημιών, · Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Ζωής, που ασκούν ασφαλίσεις Ζωής. Ο όρος «Ασφαλιστές», όμως χρησιμοποιείται καταχρηστικά και για όλους εκείνους τους ανθρώπους που διαμεσολαβούν για να πραγματοποιηθεί η Ασφαλιστική σύμβαση. Δηλαδή τους διαμεσολαβούντες στην πώληση ασφαλιστηρίων αλλά και τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε μια Ασφαλιστική Εταιρία. Ασφαλιστική Αξία  Στην ασφαλιστική σύμβαση, ασφαλιστική αξία ονομάζεται η αντικειμενική, πραγματική αξία, ενός πραγματικού αντικειμένου, μια δεδομένη «στιγμή». Εξ’ ορισμού, η ασφαλιστική αξία αφορά μόνο σε ασφαλίσεις ζημιών πραγμάτων, που υπάρχει η δυνατότητα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους σε χρήμα, προς αντικατάσταση. Σε μια σύμβαση, η ασφαλιστική αξία επιδέχεται αυξομειώσεις σε δεδομένες «στιγμές», λόγω παλαιότητας, υποτίμησης ή διαφοροποίησης. Ασφαλιστικό Ποσό  Ασφαλιστικό ποσό ή ασφαλιζόμενο κεφαλαίο, είναι το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή, το οποίο συνομολογείται μεταξύ ασφαλιστή και λήπτη της ασφάλισης ή ασφαλιζομένου, αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση και επ’ αυτού υπολογίζονται τα ασφάλιστρα. Ασφαλιστική αξία ή ασφαλιστικό συμφέρον και ασφαλιστικό ποσό, πρέπει να είναι ένα και το αυτό, για να είναι πλήρης η ασφαλιστική κάλυψη. Ασφαλιστικό Συμφέρον Ασφαλιστικό συμφέρον είναι η οικονομικής φύσης σχέση προσώπου προς αγαθό. Συχνά, όχι όμως πάντα, η σχέση αυτή είναι νομική σχέση (π.χ. κυριότητα). Μπορεί όμως η σχέση αυτή να μην είναι ευθέως νομική, αλλά να απορρέει από επικαρπία ή άλλο έννομο συμφέρον (π.χ. από χρήση ενοικιαζόμενου καταστήματος). Ασφάλιση συμφερόντων αντιθέτων προς τα χρηστά ήθη ή παράνομη δραστηριότητα όπως π.χ. ασφάλιση ναρκωτικών, προϊόντων λαθρεμπορίας κ.α. είναι άκυρη. Ασφαλιστικός Κίνδυνος Ο όρος ασφαλιστικός κίνδυνος χρησιμοποιείται με 3 διαφορετικές έννοιες: α) Το αντικείμενο της ασφάλισης, δηλαδή το διαμέρισμα που ασφαλίζουμε, το μηχάνημα, το σκάφος αναψυχής, το άτομο, κ.ό.κ. β) Η αβεβαιότητα ή την πιθανότητα του ζημιογόνου γεγονότος και των διαστάσεων ζημίας, που μπορεί να προκληθούν. γ) Το ζημιογόνο γεγονός, έναντι του οποίου γίνεται η ασφάλιση. Διαδοχική Ασφάλιση Στις συμβάσεις ασφαλίσεων ζημιών, υπάρχει το ενδεχόμενο να διαδεχθεί τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης άλλος ασφαλισμένος ή λήπτης ασφάλισης. Αυτό μπορεί να συμβεί π.χ. λόγω μεταβίβασης του ασφαλισμένου πράγματος, π.χ. πώληση αυτοκινήτου ή πώληση καταστήματος κ.ο.κ. Σε μια τέτοια περίπτωση μέσα στις επόμενες 30 ημέρες το αργότερο, από την ημέρα που θα περιέλθει σε γνώση του η διαδοχή, ο ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση. Δικαιούχος Δικαιούχος είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν καθοριστεί να εισπράξουν ασφαλισμένα ποσά, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Αλλαγή δικαιούχου στη διάρκεια ασφάλισης μπορεί να γίνει μετά από γραπτό αίτημα του συμβαλλομένου το οποίο προσυπογράφει και ο ασφαλισμένος. Ο Δικαιούχος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επασφάλιστρο  Επασφάλιστρο είναι το επιπλέον ασφάλιστρο που πληρώνει ο ασφαλισμένος, είτε λόγω επαγγέλματος, είτε λόγω υγείας. Τα επαγγελματικά επασφάλιστρα καθορίζονται σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισμένων επαγγελμάτων, ενώ τα επασφάλιστρα υγείας καθορίζονται με βάση τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο ασφαλισμένος. Λήπτης της Ασφάλισης  Συμβαλλόμενος ή λήπτης της ασφάλισης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει την ασφάλιση με την εταιρεία. Ο Συμβαλλόμενος μπορεί να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον ασφαλισμένο, αρκεί να υπάρχει μεταξύ τους συγγενική, επαγγελματική ή άλλη σχέση που να δικαιολογεί το ασφαλιστικό ενδιαφέρον του Συμβαλλομένου για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Συνασφάλιση – Πολλαπλή Ασφάλιση  Συνασφάλιση είναι, η ασφάλιση ενός ασφαλισμένου πράγματος κατά του ίδιου κινδύνου, σε δύο ή περισσότερους ασφαλιστές. Οι ασφαλίσεις αυτές είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ζημιάς, ή αναλογικά για τον κάθε ασφαλιστή, μέχρι το ποσό της σύμβασής του. Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος, οφείλουν να γνωστοποιούν σε κάθε ασφαλιστή που συνασφαλίζει, την ύπαρξη και των άλλων ασφαλιστικών συμβάσεων. Ο νόμος προβλέπει ότι στην συνασφάλιση μπορεί να υπάρχει ή και να μην υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των συνασφαλιστών. Σε περίπτωση όμως που παραλείψει ο λήπτης ασφάλισης ή ασφαλιζόμενος να γνωστοποιήσει με δόλο την ύπαρξη συνασφάλισης στους συνασφαλιστές, τότε η ασφάλιση είναι ανίσχυρη. Υπασφάλιση  Υπασφάλιση υπάρχει, όταν το καλυπτόμενο ασφαλιστικό ποσό ή ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι μικρότερο από την ασφαλιστική αξία του πράγματος. Έτσι, σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, ισχύει ο αναλογικός όρος. Στην υπασφάλιση, σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, η αποζημίωση είναι ανάλογη με τη σχέση της ασφαλιστικής αξίας και του ασφαλιστικού ποσού-ασφαλιζόμενου κεφαλαίου. Υπερασφάλιση Υπερασφάλιση υπάρχει, όταν το καλυπτόμενο ασφαλιστικό ποσό ή ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, είναι μεγαλύτερο από την ασφαλιστική αξία του πράγματος. Αυτό μπορεί να οφείλεται, είτε σε ακούσια υπερτίμηση της ασφαλιστικής αξίας του πράγματος, είτε σε εκούσια δόλια πρόθεση του λήπτη της ασφάλισης-ασφαλισμένου. Ανεξάρτητα του αν συμβαίνει το ένα ή το άλλο και τους λόγους στους οποίους οφείλεται, αντίκειται τόσο στην ασφαλιστική αρχή διαχείρισης κινδύνου, όσο και στην υφιστάμενη νομοθεσία.  

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  ΙΚΑΡΩΝ 17-19 - Παλαιό Φάληρο
  2109945776
  6944282144
 • BUSINESS DEVELOPMENT - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗ

  Το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ BUSINESS DEVELOPMENT έχει έδρα στο Ρέθυμνο Κρήτης προσφέροντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που καλύπτουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες. Ο συνδυασμός της γνώσης και της πολύχρονης πείρας μας καθιστά έτοιμους ανά πάσα στιγμή να ανταποκριθούμε και να επεξεργαστούμε τα δικά σας αιτήματα βάση των εξατομικευμένων αναγκών σας και να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις που έχουν ως βάση την υψηλή ποιότητα αλλά και το προσιτό κόστος.   Συνεργαζόμαστε με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς προσαρμόζοντας τις ασφαλιστικές προτάσεις αποκλειστικά στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Τα πακέτα μας περιλαμβάνουν ασφάλειες που αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, περιουσιακά στοιχεία αλλά και επιχειρήσεις.    Επικοινωνήστε μαζί μας για να ορίσουμε μια συνάντηση και να συζητήσουμε λεπτομερώς τις ανάγκες σας.

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 103 - Ρέθυμνο
  2831021111
  6932366738
 • EXASFALISI ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΨΕΛΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ

  Το γραφείο μας έχει την έδρα του στην Κυψέλη και εδώ και 9 χρόνια (από το 2005) προσφέρουμε τις ασφαλιστικές υπηρεσίες μας με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Δίνουμε βάση στην όσο το δυνατό πιο άμεση επικοινωνία με τον πελάτη για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών του απαιτήσεων. Εστιάζουμε στο να προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας, τα σωστά προϊόντα που ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες τους και να ενδιαφερόμαστε για προβλήματα και απορίες που τυχόν παρουσιαστούν. Στο πρακτορείο μας η ασφάλεια του αυτοκινήτου σας είναι σε καλά χέρια. Κάθε μέρα όλο και περισσότεροι οδηγοί μας εμπιστεύονται για την ασφάλιση των αυτοκινήτων τους. Κι αυτό γιατί εκτός από ψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, έχουμε εξασφαλίσει και τις χαμηλότερες τιμές ασφαλίστρων σε συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες.   Το κάθε όχημα είναι μια διαφορετική περίπτωση κι έτσι ακριβώς αντιμετωπίζεται από το έμπειρο προσωπικό μας. Εξετάζουμε προσεκτικά όλες τις παραμέτρους ώστε να εντοπίσουμε εκείνες που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα ως προς τη μείωση του κόστους ασφάλισης του οχήματος σας. Εσείς μετά μπορείτε να διαλέξετε από τις προσφορές των ασφαλιστικών εταιρειών που θα σας προτείνουμε, φτιάχνοντας το καλύτερο και οικονομικότερο πακέτο ασφάλειας αυτοκινήτου για την περίπτωση σας. Δωρεάν παράδοση - αποστολή στο χώρο σας σε κάθε αγορά και ανανέωση συμβολαίων Φ.Ι.Χ & Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων.

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  Κυψέλης 101 - Κυψέλη
  2108225950,2108813340
  6932201399
 • GP INSURANCE SUB AGENT | Ασφαλιστικό γραφείο Πειραιάς Αττική Περάμαντζης Γρηγόρης

          GP INSURANCE SUB AGENT Ασφαλιστικό γραφείο Πειραιάς Αττική | Περάμαντζης Γρηγόρης Το ασφαλιστικό γραφείο GP INSURANCE SUB AGENT εδρεύει στον Πειραιά και είμαστε εδώ για να βρούμε το κατάλληλο πρόγραμμα που ταιριάζει σε εσάς και τις ανάγκες της οικογενείας σας! Έχοντας εξασφαλίσει προνομιακή συνεργασία με τις πλέον αξιόπιστες και τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε σε κάθε πελάτη μας ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα που στόχο έχουν να καλύψουν τις ανάγκες και το συμφέρον του. Το γραφείο μας έχει σαν στόχο την σωστή ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτηση, και τον σχεδιασμό παροχών με βάση τις προσωπικές σας ανάγκες. Παρέχουμε υπεύθυνα και ποιοτικά λύσεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προσωπικές και επιχειρηματικές σας ανάγκες.                             ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ Στο ασφαλιστικό μας γραφείο GP INSURANCE SUB AGENT εδρεύει στον Πειραιά δίνουμε έμφαση στις ανάγκες και τις αγωνίες των πελατών μας, καταφέρνοντας μ’ αυτό το τρόπο να προσφέρουμε καινοτόμες ασφαλιστικές υπηρεσίες με συνέπεια, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα. Από το 2015 και μέχρι σήμερα συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα και συνεχή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας, τόσο με επαγγελματίες όσο και με ιδιώτες πελάτες.                       Επικοινωνήστε μαζί μας κι ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας!

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  11519
  Στείλτε e-mail
  Κριεζώτου 15-19 - Πειραιάς
  2104204165
  6932463470
 • GS INSURANCE | Γιώργος Σαράφογλου Ασφαλιστικός Σύμβουλος - Ασφαλιστικό Γραφείο Βέροια

              GS INSURANCE Γιώργος Σαράφογλου Ασφαλιστικός Σύμβουλος - Ασφαλιστικό Γραφείο Βέροια Το ασφαλιστικό γραφείο μας “GS INSURANCE” το οποίο βρίσκεται στην Βέροια, αποτελεί σημείο αναφοράς για ολοκληρωμένες και αξιόπιστες ασφαλιστικές λύσεις. Με την πολυετή εμπειρία και την εξειδίκευση του ασφαλιστικού συμβούλου, Γεώργιου Σαράφογλου, το ασφαλιστικό γραφείο μας παρέχει συμφέρουσες ασφάλειες, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των ιδιωτών όσο και των επαγγελματιών της Βέροιας αλλά και όλης της Ελλάδας. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος είναι ένας έμπειρος και καταξιωμένος ασφαλιστικός σύμβουλος με πάνω από δύο δεκαετίες εμπειρίας στον χώρο των ασφαλίσεων. Από το 2000, παρέχει ασφαλιστικές λύσεις, εξασφαλίζοντας την προστασία και την οικονομική ασφάλεια κάθε πελάτη του.                                 ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ το ασφαλιστικό μας γραφείο, είναι καθημερινά δίπλα σας και σας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προγραμμάτων όπως: ασφάλειες ζωής, υγείας, αυτοκινήτου και οχημάτων, κατοικιών καθώς και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις για επιχειρήσεις, εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες στην Βέροια και σε όλη την Ελλάδα. Παραμένοντας σταθεροί στις αξίες και την επαγγελματική μας φιλοσοφία και στρατηγική, συνδυάζουμε την πολυετή εμπειρία και τις γνώσεις μας έτσι ώστε να γίνουμε περισσότερο σύγχρονοι, ευέλικτοι και πιο ανταγωνιστικοί.                         Είμαστε πάντα στην διάθεσή σας!                 ΤΗΛ. 6972307245                 ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ και πάντα έτοιμοι να ακούσουμε τις ανάγκες σας και μαζί να βρούμε τα ιδανικά ασφαλιστικά προγράμματα που θα καλύψουν πλήρως τις ανάγκες σας.                     ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ;        Εμπειρία & Εξειδίκευση Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο των ασφαλίσεων μας επιτρέπει να παρέχουμε αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις.      Κορυφαίες Ασφαλιστικές Εταιρείες Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, εξασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και την αξιοπιστία των ασφαλιστικών προγραμμάτων μας.      Προσωποποιημένη Εξυπηρέτηση Κάθε πελάτης είναι μοναδικός και οι ανάγκες του διαφορετικές. Ακούμε προσεκτικά τις ανάγκες σας και σας προτείνουμε τα κατάλληλα προγράμματα.      Υποστήριξη & Καθοδήγηση Είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα, από την επιλογή του κατάλληλου ασφαλιστικού προγράμματος έως την υποβολή και διεκπεραίωση των απαιτήσεών σας.             Στόχος μας είναι να προσφέρουμε σε κάθε πελάτη μας την καλύτερη δυνατή ασφάλεια και προστασία, εξασφαλίζοντας την ηρεμία και την σιγουριά που χρειάζονται σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Επισκεφτείτε το ασφαλιστικό γραφείο μας στην Βέροια ή επικοινωνήστε μαζί μας και να είστε σίγουροι ότι θα λάβετε τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες για εσάς  λύσεις.              

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  160
  Στείλτε e-mail
  Μερκουρίου Καρακωστή 16 - Βέροια
  6972307245
 • KING Ασφάλειες | Κουτσοκώστας Ιωάννης, Ασπρόπυργος

  Ασφάλειες King | Κουτσοκώστας Ιωάννης                       Το ασφαλιστικό γραφείο King βρίσκεται στον Ασπρόπυργο της Δυτικής Αττικής και υπεύθυνος του γραφείου είναι ο κύριος Κουτσοκώστας Ιωάννης. Σας παρέχουμε ασφάλειες αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας, πυρός, κλοπής, μικτές, ζωής, κατοικία, επιχειρήσεων και συνταξιοδοτικά προγράμματα. Σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσης προγραμμάτων και ανταποκρίνονται στις δικές σας απαιτήσεις.     Θέση Γκορυτσά | Ασπρόπυργος Τηλέφωνο: 2105573907 Κινητό: 6980211630 E-mail: kingasfaleies@gmail.com

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  Θέση Γκορυτσά - Ασπρόπυργος
  2105573907
  6980211630
 • My saφety - Νικολαΐδου-Μιλλή Φώφη - Ασφαλιστικό Γραφείο - Ιδιωτικό ΚΕΠ - Δράμα

    Νικολαΐδου - Μιλλή Φώφη My safety Ασφαλιστικό Γραφείο - My kep Dramas Ιδιωτικό ΚΕΠ - Δράμα   Στην πανέμορφη πόλη της Δράμας, όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη εξυπηρέτηση, οι επιχειρήσεις της Νικολαΐδου - Μιλλή Φωφή δραστηριοποιούνται σε δύο κυρίως τομείς: το My Safety (Ασφαλιστικό Γραφείο) και το My KEP Dramas (Ιδιωτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών). Στο πλαίσιο αυτού, θα σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες και την εμπειρία που προσφέρουν αυτές οι δύο επιχειρήσεις.   My Safety (Ασφαλιστικό Γραφείο) Το My Safety είναι ένα ασφαλιστικό γραφείο που λειτουργεί στη Δράμα εδώ και 12 χρόνια, από το 2011. Η εμπειρία του όμως στον χώρο των ασφαλίσεων χρονολογείται από το 1999, δίνοντας μας το πλεονέκτημα της μακρόχρονης παρουσίας και της εξειδίκευσης στον τομέα αυτόν. Στην ηγεσία του My Safety βρίσκεται ένας απόλυτα αρμόδιος συντονιστής ασφαλιστών συμβούλων, πτυχιούχος του Οικονομικού ΑΠΘ και κάτοχος MSc στη Νομική από το ΔΠΘ. Αυτό εξασφαλίζει ότι κάθε ασφαλιστική σας ανάγκη θα υπαντηθεί με επαγγελματισμό και βάση τη νομοθεσία. Συνεργαζόμαστε με πάνω από 20 ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων οχημάτων, πυρός, γενικής και επαγγελματικής αστικής ευθύνης, ζωής, και νοσοκομειακών προγραμμάτων. Επιπλέον, είμαστε αντιπρόσωποι της Western Union για την αποστολή χρημάτων εντός και εκτός της Ελλάδας και συνεργαζόμαστε με την Watt&Volt για την παροχή υπηρεσιών ρεύματος και φυσικού αερίου. Η αφοσίωσή μας στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και η δυνατότητά μας να επιλέξουμε την καλύτερη λύση για κάθε πελάτη μας καθιστούν το My Safety την αξιόπιστη επιλογή για τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.                   My KEP Dramas (Ιδιωτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) Το 2020, το My KEP Dramas δημιούργησε μια καινοτομία που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες εξυπηρετούνται στην πόλη μας. Εκτός από το ασφαλιστικό γραφείο, λειτουργούμε το πρώτο ιδιωτικό ΚΕΠ που προσφέρει εξυπηρέτηση πολιτών σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, εξοικονομώντας χρόνο και δυσκολίες στους πολίτες. Στο My KEP Dramas, αναλαμβάνουμε υπηρεσίες όπως μεταβιβάσεις οχημάτων, θεωρήσεις μοτοποδηλάτων, φωτογραφίες διαβατηρίου και διπλωμάτων, εξόφληση ηλεκτρονικών παραβόλων, παροχή πληροφοριών για προκηρύξεις του δημοσίου, επιδοτήσεις, φωτοτυπίες, βιογραφικά σημειώματα, και πληρωμές λογαριασμών. Κάνουμε τη ζωή των πολιτών ευκολότερη, βοηθώντας τους να επιλύουν γρήγορα και αποτελεσματικά τα γραφειοκρατικά τους θέματα. Με πάνω από 1000 ευχαριστημένους πελάτες σε όλη την Ελλάδα, το My KEP Dramas αποτελεί τον αξιόπιστο σύμβουλο και βοηθό για κάθε πολίτη που αναζητά γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις σε διάφορες διαδικασίες. Η δέσμευσή μας στην εξυπηρέτηση του κοινού και η επιδίωξη της καινοτομίας συνθέτουν τη βάση της επιτυχίας μας. Στις επιχειρήσεις της Νικολαΐδου - Μιλλή Φωφή, η εμπειρία, η αξιοπιστία και η αφοσίωση προς τους πελάτες αποτελούν την κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε υπηρεσία που παρέχουμε. Είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες σας και να διευκολύνουμε τη ζωή σας.      

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  Βεργίνας 220 - Δράμα
  2521035356
  6930808288
 • New Life Insurance - Φραγκουλάκης - Ασφαλιστικό Γραφείο Ηλιούπολη Αθήνα - Ασφάλειες Αυτοκινήτων Ηλιούπολη Αθήνα - Ασφάλεια Κατοικίας Ζωής Επιχειρήσεων Αθήνα

      New Life Insurance Ασφαλιστικό Γραφείο Ηλιούπολη Αθήνα   Η 35χρονη και πλέον παρουσία μας στον ασφαλιστικό χώρο, μας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσουμε για λογαριασμό σας ότι εσείς πιστεύετε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Δραστηριοποιούμαστε σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους και μπορούμε μέσα από τη βαθειά γνώση των προγραμμάτων να κατευνάσουμε κάθε ανησυχία σας. Η ποιότητα και η σημασία στη λεπτομέρεια είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει. Θα είναι πάντα χαρά μας να περιηγηθείτε στην εταιρική μας σελίδα, ενώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν απορίες και προβληματισμούς σας.         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ Ο κ. Γ. Φραγκουλάκης με συνεχή δραστηριότητα από το 1990 και με όνειρο για τα επόμενα χρόνια το γραφείο του αλλά και οι 30 και πλέον συνεργάτες του να είναι στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης για τους πάνω από 7.000 πελάτες τους δίνοντας την πραγματική αξία της λέξης Ασφάλιση για μια καλύτερη ζωή. Μίνι βιογραφικό Είμαι γεννημένος το 1968 στην Αθήνα. Το 2000 παντρεύτηκα και είμαι πατέρας τριών παιδιών. Αποφοίτησα από το γενικό λύκειο Αργυρούπολης το 1986. Τελείωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις στο σώμα του πυροβολικού ως Αξιωματικός το 1989. Στον ασφαλιστικό κλάδο μπήκα το 1990 ως ασφαλιστικός σύμβουλος στην εταιρεία Interamerican. Εκεί παρακολούθησα σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων που εμπλούτισα τις γνώσεις μου στα ασφαλιστικά προϊόντα άλλα και στην αρτιότερη και πληρέστερη κάλυψη των δυνητικών πελατών με βάση τις ανάγκες τους. Μέσα από αυτήν την εκπαίδευση και με σκληρή δουλειά βρέθηκα στις πρώτες θέσεις της εταιρείας για το μέγεθος της παράγωγης μου, την ποιότητα αυτής, το ύψος του χαρτοφυλακίου μου και για άλλα ποιοτικά κριτήρια. Επίσης, πέρασα επιτυχώς το L.U.T.C. Το 1996 ίδρυσα παράλληλα και το πρακτορείο. Το ίδιο έτος, υπήρξε μια νέα συνέχεια της εργασίας μου στην Allianz ως unit manager. Στην Allianz δημιούργησα ομάδα ασφαλιστών και μαζί τους κατόρθωσα να διακριθώ και ως ασφαλιστής άλλα και ως ομαδάρχης. Το 1997 η μορφή του γραφείου έγινε ετερόρρυθμη εταιρεία με διακριτικό τίτλο New Life. Το 2009 παρακολούθησα επιτυχώς το Generalι Academy. Όλα αυτά τα χρονιά συνεχίζω να δουλεύω με τον ίδιο επαγγελματισμό, να παρακολουθώ διάφορων ειδών σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώνουν εταιρείες με τις οποίες συνεργάζομαι. Μέχρι και σήμερα εξακολουθώ να παρέχω λύσεις στους πελάτες μου άλλα και στους πελάτες των συνεργατών μου που πολλές φορές οι ασφαλιστικές εταιρίες τις υλοποιούν μετά από χρόνια. Το πνεύμα της προσήλωσης στην εξυπηρέτηση του πελάτη έχει μεταφερθεί και στους συνεργάτες μου.   ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ         ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ   Ακολουθώντας τις σημερινές απαιτήσεις τόσο σε ανθρώπινο κεφάλαιο αλλά και σε υποδομές το σημερινό γραφείο και οι συνεργάτες του θέλει να αποτελέσει ένα νέο παράδειγμα μια νέας δυναμικής στον χώρο, στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας και γιατί όχι ένα γραφείο πρότυπο ως προς την άρτια εξυπηρέτηση του πελάτη. Πάντα πρέπει να δίνουμε κάτι παραπάνω στον πελάτη μας ως προστιθέμενη αξία. Μέσα από την ανθρώπινη αλλά και επαγγελματική σχέση με τον πελάτη να βγαίνει και ένα θετικό αποτέλεσμα! Μια ιδέα, ένα νέο πρόγραμμα, μια νέα συνεργασία, είναι αυτό που θέλουμε για όλους τους πελάτες μας αλλά και τους συνεργάτες. Θέλουμε να δημιουργούμε πάντα κάτι καλύτερο για την επόμενη ημέρα!     ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ     ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ   Συνεργαζόμαστε με πάνω από 12 εταιρίες, με επιλογή και γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη μας, του χώρου και μάλιστα με πολύ καλά αποτελέσματα όπως η Generali, η Allianz, η Εθνική, η Groupama Φοίνιξ, ERGO, DAS, Interamerican, Eurolife, Chartis (AIG) Υδρόγειος, Γενική Πανελλαδική (στον κλάδο τουριστικών Λεωφορείων), Ατλαντική Ένωση, Συνεταιριστική, Ευρώπη, Metlife, Prime, Interlife, International Life, Ευρωπαϊκή Πίστη, Interasco, AXA, Minetta, Lloyds, σε πολλές από τις οποίες υπάρχει και η δυνατότητα εκτύπωσης των συμβολαίων την ίδια ημέρα. Νέες συνέργειες με μεγάλη μεσιτική εταιρία μια συνεργασία που εστιάζει κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις (corporate) ενώ ταυτόχρονα ασκεί ασφαλιστική, αντασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα και με απευθείας σύμβαση με Buba – IHI Ανεξάρτητη παροχή στους συνεργάτες μας με πολύ καλές τιμές Οδικής Βοήθειας με 4 μεγάλες εταιρίες. Πρόσφατη υποδομή  για τον συνεργάτη μας όπου έχει τη δυνατότητα πολυτιμολόγησης με πρόσβαση όπου και εάν βρίσκετε με την προϋπόθεση δικτύου.     ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ         ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   Πώς μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί μας; Αναζητούμε συνεργάτες που θα τολμήσουν να φέρουν το επίπεδο της πώλησης και της εξυπηρέτησης σε διαφορετικά επίπεδα από την εποχή μας. Υπεύθυνος Ανάπτυξης: Φραγκουλάκης Γεώργιος Κινητού: 6932214929 Σταθερού: 210 9635700 e-mail: gfr@newlifeins.gr            Περιηγηθείτε στη σελίδα μας και ανακαλύψτε ασφάλειες Υγείας, Αυτοκινήτου, Κατοικιών και όχι μόνο τις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε με πραγματικά οικονομικά ασφάλιστρα.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να σας ενημερώσουμε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και υπεύθυνα για όποιο ασφαλιστικό θέμα σας ενδιαφέρει!

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  Ορφέως 21 - Ηλιούπολη
  2109635700
 • PSK - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΑΤΟ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΒΕΛΟ ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ

  Για πάνω από 20 χρόνια παρέχουμε στους πελάτες μας κορυφαίες υπηρεσίες ασφαλίσεων ζωής, πυρός, αυτοκινήτων και αστικής ευθύνης.  Συνεργαζόμαστε με τις εγκυρότερες εταιρέιες του χώρου μας. Ενδεικτικά: Εθνική, Allianz, Generali, Ευρωπαϊκή Πίστη, Υδρόγειος και AIG. Ειδικά πακέτα για δημοσίους υπαλλήλους, πολύτεκνους, στρατιωτικούς και αστυνομικούς.

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  49935
  Στείλτε e-mail
  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 14 - Κιάτο
  2742027072
  6944512456
 • Smart Choice - Ποτέας Κωνσταντίνος - Αλεξανδροπούλου Χριστίνα - Ασφαλιστικό Γραφείο - Διεκπεραιώσεις Αυτοκινήτων -Ηλιούπολη - Αττική

  SMART CHOICE | Ασφάλειες & Διεκπεραιώσεις οχημάτων   Η εταιρία μας ξεκινώντας το 1990 δραστηριοποιήθηκε στο κομμάτι των Διεκπεραιώσεων και αργότερα εισχώρησε στην Ασφαλιστική αγορά  σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον και κατόρθωσε να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του χώρου παροχής υπηρεσιών, επιβεβαιώνοντας την υπάρχουσα αξιοπιστία της και ενισχύοντας τη δυναμική της παρουσία. Η φιλοσοφία της εταιρίας στηρίζεται πάνω στην αναλυτική μελέτη κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, που επιφέρει την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών της. Στην περίοδο της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης για την χώρα μας , συνεχίζει να αυξάνει τις θέσεις εργασίας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Καταφέραμε να στεγαστούμε σε ιδιόκτητο γραφείο επι της οδού Ελευσινίων 6 στον δήμο Ηλιούπολης, με ιδιόκτητο parking για τους πελάτες μας και να θέσουμε υψηλούς στόχους ανάπτυξης  με γνώμονα πάντα την διατήρηση του υψηλού βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας  καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών μας επιβεβαιώνοντας στην πράξη  το σλόγκαν μας  «Όλα του αυτοκινήτου εύκολα».     ΩΡΑΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 08.30 ΕΩΣ 15.00 ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ - 17.00 ΕΩΣ 20.00    

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  Ελευσινίων 6 - Ηλιούπολη
  2109595945
 • Vip Μεσίτες Ασφαλίσεων - Ασφαλιστικό Γραφείο Νίκαια Αττική - Ασφάλειες Ζωής - Ασφάλειες Πυρός - Ασφάλειες Υγείας Νίκαια Αττική - Γραφείο Γενικών Ασφαλειών Νίκαια Αττική

      Οι VIP Μεσίτες Ασφαλίσεων δραστηριοποιούνται επιτυχημένα στην προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων από το 1993, με σεβασμό κι αγάπη προς τον ασφαλιστικό θεσμό. Η πολυετής και σταθερή παρουσία τους στην ασφαλιστική αγορά τους κατατάσσει ανάμεσα στους "γνώριμους επαγγελματίες" του χώρου. Η βαθιά γνώση του αντικειμένου των Ασφαλειών, τους επιτρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα απέναντι σε όλη την κοινωνία. Με συνεχή εκπαίδευση και πιστοποίηση των γνώσεων που απαιτούνται, ενημερώνουν σωστά τους καταναλωτές. Η διαφάνεια σε κάθε τους συναλλαγή, τους χαρίζει απλόχερα την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του συναλλασσόμενου κοινού.  Μένοντας πιστοί και ακέραιοι στις αρχές τους, συνεχίζουν καθημερινά να αναλύουν ανάγκες, να αναζητούν προϊόντα και να προτείνουν τις "ωραιότερες λύσεις" για την ασφάλιση σας. Εμπιστευθείτε τους! Ασφάλειες ζωής, Νίκαια. Ασφάλειες πυρός, Νίκαια. Γενικές ασφάλειες, Νίκαια. Γραφείο γενικών ασφαλειών, Νίκαια.

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  Πλατεία Δαβάκη 3 - 3ος όροφος - Νίκαια
  2104256412,2104256413
  6944570114, 6934111300
 • YOURFUTURE - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Λίγα λόγια Η YOURFUTURE ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1995 με επικεφαλή της εταιρείας τον Ευάγγελο Γκαβαρδίνα. Με κύρια έδρα της την Παιανία και υποκαταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής, δραστηριοποιείται με επιτυχία στον ασφαλιστικό κλάδο και συνεργάζεται με φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες, με γνώμονα την ορθή εξυπηρέτηση του πελάτη και την πραγματική κάλυψη των ασφαλιστικών του αναγκών.   Η ομάδα μας Οι εξειδικευμένες γνώσεις των ατόμων που την στελεχώνουν, ανοίγουν νέους ορίζοντες για σταθερές και διαχρονικές συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της διεθνούς αγοράς είτε πρόκειται για ανάληψη κινδύνων, είτε για αποζημιώσεις.   Όλοι οι σύμβουλοι της YOURFUTURE, διαθέτουν τη νόμιμη άδεια ασφαλιστικού συμβούλου και ενημερώνονται συνεχώς μέσω distance-learning σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ημερίδων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των μεθόδων συμβουλευτικής, της ανάληψης ειδικών κινδύνων, της ανάλυσης και του σχεδιασμού αντασφαλιστικών προγραμμάτων κ.α.     Η προσέγγισή μας Οι πελάτες δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην τεχνογνωσία, τον επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζονται.   Απτά αποτελέσματα Η ανάπτυξη της εταιρίας από την έναρξη λειτουργίας της είναι ταχεία. Σημαντική ένδειξη του στοιχείου αυτού είναι ότι ο δείκτης ακυρωσιμότητας είναι στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες που έρχονται στην YOURFUTURE δε φεύγουν ύστερα από 6 μήνες ή ένα χρόνο αλλά παραμένουν πιστοί πελάτες για πολλά χρόνια.   Υποκατάστημα: ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 20 ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΗΛ: 2106026766  

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  Θησέως 59 - Καλλιθέα
  2109530920
  6977912400
 • Α. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΓΕΡΑΚΑΣ - ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΤΟ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

  Σας καλωσορίζουμε στην καινούργια ιστοσελίδα "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Α. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ". Το γραφείο μας με συνεχή παρουσία, εδρεύει ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, Γέρακα Αττικής και στη ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ  Βρισκόμαστε πάντα δίπλα στις ανάγκες των πελατών μας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και λύσεις για κάθε ασφαλιστική ανάγκη.  Ξεχωρίζουμε γιατί προσφέρουμε: Συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες Εμπειρία - συνέπεια  κατάρτιση  Πελατοκεντρική αντίληση - άμεση εξυπηρέτηση Επικοινωνείστε μαζί μας:  Ασφαλίσεις  Σύνταξης  Νοσοκομειακής περίθαλψης  αυτοκινήτων - ΜΟΤΟ Ασφαλίσεις κατοικιών (ενυπόθηκων)  Ασφαλίσεις επαγγελματικών χώρων Ασφαλίσεις σκαφών Αστικής ευθύνης    ΣΕ ΕΜΑΣ ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Με εκτίμηση, Υπεύθ. Σύμβ.  Α Καρβουνιάρη

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  ΓΕΡΑΚΑΣ - Γέρακας
  6936966421
  6936966421
 • Αβραάμ Αβραμίδης - Ασφαλιστικό Γραφείο Νέα Ιωνία - Χαμηλά Οικονομικά Ασφάλιστρα Νέα Ιωνία Αθήνα - Ασφάλειες Νέα Ιωνία Αθήνα

  ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΒΡΑΑΜ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ   Το ασφαλιστικό γραφείο του Αβραάμ Αβραμίδη, στη Νέα Ιωνία, παρέχει ασφάλειες παντός τύπου εδώ και πολλά χρόνια, με γνώμονα πάντα τις ανάγκες του πελάτη. Η εποχή που διανύουμε κάνει την ανάγκη για ασφάλιση πιο έντονη από ποτέ. Τίποτα δεν είναι σίγουρο και αυτονόητο και όλοι χρειαζόμαστε δικλείδες ασφαλείας, που να κατοχυρώνουν τα συνταγματικά μας δικαιώματα. Κάντε ασφάλεια ζωής, επιχείρησης, κατοικίας και αυτοκινήτου, απαλλαχτείτε από το άγχος και αισθανθείτε σιγουριά καθημερινά.    Μάθετε για τα οικονομικά και ανταγωνιστικά πακέτα ασφάλισης που μπορείτε να βρείτε στο γραφείο του Αβραάμ Αβραμίδη και εξασφαλίστε οτιδήποτε αποκτήθηκε με κόπο από σας για εσάς και τα πρόσωπα που αγαπάτε. Η ασφάλιση στις δυτικές κοινωνίες θεωρείται θεμελιώδες αγαθό επιβίωσης και χωρίς αυτήν υπάρχει ένα μετέωρο αίσθημα αστάθειας.    Στόχος της επιχείρησης είναι ο πελάτης να είναι το κέντρο οποιασδήποτε κίνησης. Οι επαγγελματίες με τους οποίους συνεργάζεται το ασφαλιστικό γραφείο, είναι ιχνηλάτες του προσώπου που καλούνται να ασφαλίσουν. Βρίσκονται δίπλα του, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της συμφωνίας, αλλά και μετέπειτα, με διαθέσιμη τηλεφωνική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Η καλύτερη διαφήμιση άλλωστε, γίνεται μέσα από ένα πελατολόγιο, που σε συνιστά ανεπιφύλακτα στον κοινωνικό του περίγυρο και αυτό έχει επιτευχτεί πλήρως στην προκειμένη περίπτωση.    Χαρίστε σιγουριά και αυτοπεποίθηση στον εαυτό σας, ξέροντας πάντα ότι υπάρχει ένα μαξιλάρι για κάθε σας πτώση. Πόσες φορές ακούμε για κλοπές και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις πλέον; Η εξασφάλιση της περιουσίας σας επιλύει θέματα που μπορούν να προκύψουν απρόσμενα. Βρισκόμαστε δίπλα σας όλο το εικοσιτετράωρο, όπου και να είστε, λόγω μιας ευρείας συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει για εσάς. Μπορείτε να αποπληρώσετε την ασφάλισή σας με ποικίλους και διαπραγματεύσιμους τρόπους. Σας ενημερώνουμε πάντα και άμεσα για ό,τι προκύψει. Τίποτα δεν γίνεται ινκόγκνιτο, χωρίς να έχουμε λάβει την πλήρη συγκατάθεσή σας πρώτα.    Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας ρωτήσετε αυτό που σας προβληματίζει. Τηλεφωνική επικοινωνία μόνιμα διαθέσιμη στα 210 2720083 – 84 και 6977471370, 6932224412. Ιφιγένειας 53, Νέα Ιωνία, Αθήνα.

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  Ιφιγενείας 53 - Νέα Ιωνία
  2102723756,2102720083
  6932224412
 • ΑΚ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  Ασφαλιστικό και μεσιτικό γραφείο στην Νέα Φιλαδέλφεια. Μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε όλα σας τα θέματα άμεσα υπεύθυνα και γρήγορα

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  23685
  Στείλτε e-mail
  ΒΡΥΟΥΛΩΝ 30 - Νέα Φιλαδέλφεια
  2102586306
 • Απόστολος Παϊπάης Α.Ε - Ασφαλιστικό Γραφείο Βόλος - Ασφαλιστές Βόλος

  Ασφαλιστικό γραφείο Βόλος. Συνεργάζεται με την ασφαλιστική εταιρία Ατλαντική Ένωση.

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  Λώρη 1 - Βόλος
  2421036194
  6932252776
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΚΕ www.asfalizo.info, ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

  Υιοθετήστε την προνοητικότητα, κάνοντας σήμερα ασφάλεια για την προστασία της υγείας σας: Προκειμένου να σας στείλουμε την οικονομικότερη και εξατομικευμένη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές σας ως ξεχωριστή οντότητα, πρότασή μας-προσφορά για την ασφάλιση της υγείας σας, παρακαλούμε να μας στείλετε στο life@asfalizo.info τις πιο κάτω πληροφορίες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν με εμπιστευτικότητα, βάση της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και μόνο για την επεξεργασία τους από την εταιρεία μας και τις ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να καταρτίσουμε την προσφορά ασφάλισης υγείας, για την απ’ ευθείας κάλυψη των νοσοκομειακών εξόδων σας στα μεγαλύτερα και καλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 1)Είστε σε καλή κατάσταση υγείας; 2)Υπάρχει κάποια χρόνια πάθηση για την οποία λαμβάνεται φάρμακα; 3) Έχετε κρατικό φορέα ασφάλισης σε ισχύ ώστε να μειωθεί η συνδρομή σας; 4) Ημερομηνία γεννήσεώς σας & των πιθανών εξαρτημένων μελών της οικογένειάς σας 5)Επάγγελμα με λεπτομέρεια για την εξακρίβωση της επικινδυνότητας του. 6) Επιθυμείτε η συνδρομή σας να είναι μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια; 7) Ασχολείστε με επικίνδυνα σπορ όπως καταδύσεις, αεροπλοΐα, bungee jumping; Παρακαλούμε τις απαντήσεις σας στο life@asfalizo.info και θα έχετε τις προτάσεις μας εντός 24ώρου από τις καλύτερες & αξιοπιστότερες ασφαλιστικές εταιρείες, βάση της πείρας μας 25 ετών και της συνεχούς επιμόρφωσής μας στην εξέλιξη των ασφαλιστικών προγραμμάτων. Αυτοκίνητο: Η ειδοποιός διαφορά της ασφάλισης μέσω ασφαλιστή σε σχέση με την απ’ ευθείας ασφάλιση σε κάποια εταιρεία, ή στο γκισέ κάποιας τράπεζας, ενέχει κατά τη γνώμη μας μεγάλους κινδύνους έως καταστροφικούς. Ο ασφαλιστής σας θα σας αναλύσει το εύρος και το είδος των ασφαλιστικών καλύψεων & θα σας συμβουλέψει για τις πλέον χρήσιμες. Θα σας προτείνει την φθηνότερη ασφαλιστική εταιρεία για τις καλύψεις που θέλετε. Θα σας υποδείξει νόμιμους τρόπους για να ασφαλιστείτε φθηνότερα και να αποζημιωθείτε από περιστατικό με βάση τον τρόπο, την περιγραφή που θα δηλωθεί στην ασφαλιστική, γιατί ο ασφαλιστής ξέρει πως πρέπει να συντάξει την δήλωση ατυχήματος, ώστε να αποφευχθούν οι εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου. Επίσης ο ασφαλιστής σας είναι με το δικό σας “μέρος” αφού εργοδότης του είστε εσείς. Με τις γνώσεις και την πείρα του θα διεκπεραιώσει για σας όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου χωρίς να ταλαιπωρηθείτε, χωρίς να χάσετε χρόνο & έχοντας δωρεάν αυτοκίνητο αντικατάστασης για όσο χρόνο χρειαστεί να επισκευαστεί το δικό σας & χωρίς να πληρώσετε για την επισκευή του αν είστε αναίτιος ή αν έχετε μικτή. Πάρτε προσφορά για το όχημα σας στο 2106627892 ή στο car@asfalizo.info, ή στην ιστοσελίδα http://www.asfalizo.info ΦΘΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ Ασφάλειες σύνταξης Ασφάλειες ζωής Ασφάλειες αυτοκινήτων  Ασφάλειες υγείας Νοσοκομειακά προγράμματα Ασφαλιστικές Εταιρείες:  AIG, ALLIANZ, ARAG, CITY INSURANCE, DAS, EUROLIFE, GENERALLI, GROUPAMA, HELLAS SERVICE, INTERAMERICAN, INTERASCO, METLIFE, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ :   ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΚΕ ΕΤΑΙΡΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ : ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 2Γ΄, ΤΚ 19009 ΠΙΚΕΡΜΙ , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΧΡΗΜΑ. ΤΣΙΩΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ : ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 2Γ΄, ΤΚ 19009 ΠΙΚΕΡΜΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1000€          ΑΡ. ΓΕΜΗ : 129234103000  

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 168 - Κορωπί
  2106627892
  6934044844
 • Ασφάλειες - Ασφαλιστικό Γραφείο JK INSURANCE | Κοκκίνου Ιουλία Ζωγράφου Αθήνα

          Ασφάλειες - Ασφαλιστικό Γραφείο JK INSURANCE | Κοκκίνου Ιουλία Ζωγράφου Αθήνα Στο ασφαλιστικό γραφείο της Ιουλίας Κοκκίνου JK INSURANCE που εδρεύει στου Ζωγράφου στην Αθήνα, περνάμε από συνεχή εκπαίδευση επενδύοντας σε νέες εφαρμογές για την παροχή των πιο αξιόπιστων προϊόντων, έτσι ώστε να βρούμε το κατάλληλο πρόγραμμα που ταιριάζει, όχι μόνο σε σας, αλλά και σε ότι και όποιους νοιάζεστε! Το γραφείο μας έχει σαν στόχο την σωστή ενημέρωση και την άμεση εξυπηρέτηση, παρέχοντας υπεύθυνα και αξιόπιστα λύσεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προσωπικές, οικογενειακές ή επιχειρηματικές σας ανάγκες κι έγνοιες.                 ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ Στο ασφαλιστικό μας γραφείο JK INSURANCE που εδρεύει στου Ζωγράφου στην Αθήνα δίνουμε έμφαση στις ανάγκες και τις αγωνίες των πελατών μας, καταφέρνοντας μ’ αυτό το τρόπο να προσφέρουμε καινοτόμες ασφαλιστικές υπηρεσίες με συνέπεια, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα. Από το 2003 και μέχρι σήμερα συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα και συνεχή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας, τόσο με επαγγελματίες όσο και με ιδιώτες πελάτες.                                  Επικοινωνήστε μαζί μας κι επισκεφθείτε μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε την ιδανική ασφάλεια!  

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  12188
  Στείλτε e-mail
  Σεβαστείας 39 - Ζωγράφου
  2110128552
  6942232253
 • Ασφάλειες - Ασφαλιστικό Γραφείο | Αλέξιος Καπνιάς Αγρίνιο

            Ασφάλειες - Ασφαλιστικό Γραφείο | Αγρίνιο Το ασφαλιστικό γραφείο του Aλέξιου Καπνιά που εδρεύει στο Αγρίνιο, έχει στόχο την σωστή ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτηση, και τον σχεδιασμό παροχών βάση των προσωπικών σας αναγκών, παρέχοντας μ’ απόλυτο σεβασμό κι ευθύνη, ιδανικές και ποιοτικές λύσεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προσωπικές και επιχειρηματικές σας ανάγκες.               Εξυπηρέτηση Το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, επεκτείνεται σε παντός είδους ασφάλειες, εξασφαλίζοντας στους πελάτες μας, μέσα από ένα ήρεμο παρόν, ένα ικανοποιητικό μέλλον, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ασφαλιστική ανάγκη. Αξιοπιστία Στο ασφαλιστικό γραφείο του Aλέξιου Καπνιά που εδρεύει στο Αγρίνιο, εργαζόμαστε με ζέση κι ευθύνη προκειμένου ν’ αποδείξουμε στον κάθε πελάτη ξεχωριστά και προσωπικά, ότι η ιδιωτική ασφάλιση δεν αποτελεί προνόμιο αλλά ανάγκη ανθρώπινη, γι’ αυτό και σας εγγυόμαστε την πιο σίγουρη ασφάλεια. Aφοσίωση Η φιλοσοφία του γραφείου μας είναι ότι το έργο μας συνδέεται με την κοινωνική παροχή, γνωρίζοντας ότι το να προστατεύεις τα πολυτιμότερα αγαθά των ανθρώπων όπως την υγεία, την οικογένεια και το εισόδημα, δεν αποτελεί απλά εργασία αλλά ουσιαστική προσφορά προς την κοινωνία.         ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ και μέσω Viber κι επισκεφθείτε μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε την ιδανική ασφάλεια.

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  9639
  Στείλτε e-mail
  2ο χλμ. Ε.Ο. Αγρινίου-Καρπενησίου - Αγρίνιο
  2641047846
  6949479649, 6987426673
 • ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ R US - Ασφαλιστικοί Πράκτορες & Συντονιστές - Καλλιθέα Αθήνα

    Ασφάλειες R us Ασφαλιστικοί Πράκτορες και Συντονιστές Καλλιθέα Αθήνα   Η ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ R US είναι μια εταιρεία πρακτόρευσης ασφαλίσεων και συντονιστών πρακτόρων. Τα στελέχη της εταιρείας έχουν πολυετή πείρα στον ασφαλιστικό χώρο στην Ελλάδα όσο και στην Μεγάλη Βρετανία. Η  εταιρεία είναι πελατοκεντρική με σκοπό ο πελάτης να έχει μια ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Έπειτα από εις βάθος  διερεύνηση των ασφαλιστικών αναγκών των Πελατών μας και της αγοράς, προτείνουμε ασφαλιστικές λύσεις με κριτήριο την ουσιαστική κάλυψη των πελατών μας.   Για αυτό τον λόγο συνεργάζεται με τις ποιο αξιόπιστες ασφαλιστικές Εταιρείες της Αγοράς.      

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  72419
  Στείλτε e-mail
  Σκρά 29 - Καλλιθέα
  2109951300
  2130418612
Σελίδα 1 από 12