Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020 | 10:59 πμ

Ηλεκτρονικός Επαγγελματικός Οδηγός Ελλάδας

Κατάλογος Επιχειρήσεων

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
σε: Όλη την Ελλάδα
Περιοχή

Κατηγορίες

 

 

 • AXOS INSURANCE - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ΠΥΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ - ΦΘΗΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΑΛΗΡΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΛΙΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

  Ασφαλιστικό γραφείο στο Παλαιό Φάληρο. Ασφάλειες Ζωής Συνταξιοδοτικά Προγράμματα Αποταμιευτικά Προγράμματα Ασφάλειες Κατοικίας Ασφάλειες Επιχειρήσεων Ασφάλειες Αυτοκινήτου Ασφάλειες Σκαφών Ασφάλειες Μεταφορών Οδική Βοήθεια Εξειδικευμένες Ασφάλειες   Ασφαλιστικά προγράμματα   Αντασφάλιση Αντασφάλιση είναι η ασφάλιση από τρίτο της ασφαλιστικής κάλυψης που προσέφερε ο ασφαλιστής ή πιο απλά η ασφάλιση μέρους του κινδύνου που ανέλαβε ένας ασφαλιστής από έναν άλλο εξειδικευμένο ασφαλιστή που ονομάζεται αντασφαλιστής. Με απλά λόγια, η αντασφάλιση είναι η ασφάλιση της ασφάλισης. Αντικείμενο της Ασφάλισης  Αντικείμενο της Ασφάλισης μπορεί να είναι οποιαδήποτε περιουσία ουσιαστικής αξίας ή οποιοδήποτε γεγονός που, όταν συμβεί, θα προκαλέσει την απώλεια ενός νομικού δικαιώματος ή τη δημιουργία νομικής ευθύνης. Απαλλαγή  Απαλλαγή, είναι το συμφωνηθέν αφαιρετέο ποσό, από την αποζημίωση που καταβάλει ο ασφαλιστής και επιβαρύνει τον ασφαλιζόμενο. Μερικές φορές συμφωνείται, με όρο του ασφαλιστηρίου, ο ασφαλιστής να απαλλάσσεται από το να καταβάλει ένα μέρος των ζημιών, κάθε φορά που καλείται να αποζημιώσει, επιβαρύνοντας με το ποσό αυτό τον δικαιούχο. Έτσι, ζητείται από τον λήπτη της ασφάλισης, να αναλάβει ένα μέρος ευθύνης του κινδύνου για λογαριασμό του. Αποζημίωση  Αποζημίωση είναι μια ασφαλιστική αρχή που επιδιώκει να τοποθετήσει τον ασφαλισμένο μετά από μια ζημιά στην ίδια θέση, όσο είναι δυνατόν, που κατείχε πριν τη ζημιά. Δεν εφαρμόζεται στις Ασφαλίσεις Ζωής και κατά γενικό κανόνα στις Ασφαλίσεις Προσωπικών Ατυχημάτων. Αποζημίωση είναι επίσης η έκταση της ευθύνης του ασφαλιστή ή του αντασφαλιστή για μια ζημιά. Ασφάλιση Ασφάλιση είναι ένα κοινό ταμείο στο οποίο συνεισφέρουν οι πολλοί, για να καλύψουν τους ίδιους από μια τυχαία και μη αναμενόμενη ζημιά (ή/ και γενικότερα από οποιαδήποτε ζημιά έχει προσυμφωνηθεί) Ασφάλιση Ποσοστού  Ασφάλιση ποσοστού είναι η ασφάλιση που συμφωνείται από την αρχή, κατά τη σύναψη της σύμβασης, να αντιστοιχεί σε ποσοστό της ασφαλιστικής αξίας του πράγματος. Εξυπακούεται πως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, η αποζημίωση θα είναι αντίστοιχο ποσοστό στο ύψος της ζημιάς. Είναι δυνατόν ασφαλιστής να ασφαλίσει π.χ. το 50% της αξίας ενός πράγματος. Έτσι σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, θα αποζημιώσει το 50% της ζημιάς. Λειτουργεί, δηλαδή ο αναλογικός κανόνας. Σε περίπτωση που το 100% της αξίας του πράγματος είναι μικρότερο από το ποσό που προκύπτει, από την αναγωγή του ποσού της ασφαλιζόμενης αξίας στο 100%, τότε η αποζημίωση υπολογίζεται αναλογικά με το ποσοστό ασφάλισης, επί της πραγματικής αξίας του πράγματος. Ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο  Ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο, είναι η ασφαλιστική πρακτική που καλύπτει μόνο μέχρι ενός ανώτατου ορίου πιθανή ζημιά, παραβλέποντας τη συνολική αξία του ασφαλιζομένου πράγματος, που μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη και σε περίπτωση ζημιάς, δεν ισχύει ο αναλογικός όρος της υπασφάλισης. Σκοπός αυτής της μορφής ασφάλισης, είναι να καλύψει το μέγιστο ποσό ζημίας που μπορεί να προκληθεί και όχι το σύνολο της ασφαλιστικής αξίας. Ασφαλισμένος  Στις περιπτώσεις ασφαλίσεων ζωής, «Ασφαλισμένος» είναι το πρόσωπο του οποίου η ζωή ασφαλίζεται. Στην έννοια του ασφαλισμένου περιλαμβάνονται και τα προστατευόμενα μέλη τα οποία είναι ο/η σύζυγος και τα ανύπανδρα τέκνα του κυρίως ασφαλισμένου που είναι δυνατόν να ασφαλιστούν σε ορισμένες συμπληρωματικές καλύψεις που προσφέρονται από συγκεκριμένα ασφαλιστικά προϊόντα. Στις περιπτώσεις γενικών ασφαλίσεων όμως, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο «Ασφαλισμένος» εννοούμε το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) του οποίου τα πράγματα (περιουσία) ή τα συμφέροντα ασφαλίζονται. Και στις δύο περιπτώσεις ασφαλισμένος και λήπτης της ασφάλισης μπορεί να είναι είτε το ίδιο πρόσωπο είτε διαφορετικά πρόσωπα. Ασφαλιστήριο  Το ασφαλιστήριο είναι ένα ιδιωτικό έγγραφο συμφωνητικό, το οποίο εκδίδεται από τον ασφαλιστή (αλλιώς είναι ανίσχυρο), ως οφείλει, υποχρεωτικά και αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση. Το έγγραφο αυτό έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα. Αν δεν υπάρχει ασφαλιστήριο, το περιεχόμενο της ασφαλιστικής σύμβασης μπορεί να αποδειχθεί μόνο με όρκο ή με ομολογία. Ασφαλιστής Η λέξη «Ασφαλιστής» δηλώνει την Ασφαλιστική Επιχείρηση, η οποία πρέπει να είναι μεγάλης κεφαλαιουχικής βάσης και υψηλής φερεγγυότητας και η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ασφάλισμα στον Δικαιούχο σε περίπτωση που συμβεί ο καλυπτόμενος κίνδυνος. Βάση του Ν. 400/70, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, υπάρχουν δύο κατηγορίες ασφαλιστικών επιχειρήσεων και είναι : · Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Ζημιών, που ασκούν ασφαλίσεις κατά Ζημιών, · Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Ζωής, που ασκούν ασφαλίσεις Ζωής. Ο όρος «Ασφαλιστές», όμως χρησιμοποιείται καταχρηστικά και για όλους εκείνους τους ανθρώπους που διαμεσολαβούν για να πραγματοποιηθεί η Ασφαλιστική σύμβαση. Δηλαδή τους διαμεσολαβούντες στην πώληση ασφαλιστηρίων αλλά και τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε μια Ασφαλιστική Εταιρία. Ασφαλιστική Αξία  Στην ασφαλιστική σύμβαση, ασφαλιστική αξία ονομάζεται η αντικειμενική, πραγματική αξία, ενός πραγματικού αντικειμένου, μια δεδομένη «στιγμή». Εξ’ ορισμού, η ασφαλιστική αξία αφορά μόνο σε ασφαλίσεις ζημιών πραγμάτων, που υπάρχει η δυνατότητα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους σε χρήμα, προς αντικατάσταση. Σε μια σύμβαση, η ασφαλιστική αξία επιδέχεται αυξομειώσεις σε δεδομένες «στιγμές», λόγω παλαιότητας, υποτίμησης ή διαφοροποίησης. Ασφαλιστικό Ποσό  Ασφαλιστικό ποσό ή ασφαλιζόμενο κεφαλαίο, είναι το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή, το οποίο συνομολογείται μεταξύ ασφαλιστή και λήπτη της ασφάλισης ή ασφαλιζομένου, αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση και επ’ αυτού υπολογίζονται τα ασφάλιστρα. Ασφαλιστική αξία ή ασφαλιστικό συμφέρον και ασφαλιστικό ποσό, πρέπει να είναι ένα και το αυτό, για να είναι πλήρης η ασφαλιστική κάλυψη. Ασφαλιστικό Συμφέρον Ασφαλιστικό συμφέρον είναι η οικονομικής φύσης σχέση προσώπου προς αγαθό. Συχνά, όχι όμως πάντα, η σχέση αυτή είναι νομική σχέση (π.χ. κυριότητα). Μπορεί όμως η σχέση αυτή να μην είναι ευθέως νομική, αλλά να απορρέει από επικαρπία ή άλλο έννομο συμφέρον (π.χ. από χρήση ενοικιαζόμενου καταστήματος). Ασφάλιση συμφερόντων αντιθέτων προς τα χρηστά ήθη ή παράνομη δραστηριότητα όπως π.χ. ασφάλιση ναρκωτικών, προϊόντων λαθρεμπορίας κ.α. είναι άκυρη. Ασφαλιστικός Κίνδυνος Ο όρος ασφαλιστικός κίνδυνος χρησιμοποιείται με 3 διαφορετικές έννοιες: α) Το αντικείμενο της ασφάλισης, δηλαδή το διαμέρισμα που ασφαλίζουμε, το μηχάνημα, το σκάφος αναψυχής, το άτομο, κ.ό.κ. β) Η αβεβαιότητα ή την πιθανότητα του ζημιογόνου γεγονότος και των διαστάσεων ζημίας, που μπορεί να προκληθούν. γ) Το ζημιογόνο γεγονός, έναντι του οποίου γίνεται η ασφάλιση. Διαδοχική Ασφάλιση Στις συμβάσεις ασφαλίσεων ζημιών, υπάρχει το ενδεχόμενο να διαδεχθεί τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης άλλος ασφαλισμένος ή λήπτης ασφάλισης. Αυτό μπορεί να συμβεί π.χ. λόγω μεταβίβασης του ασφαλισμένου πράγματος, π.χ. πώληση αυτοκινήτου ή πώληση καταστήματος κ.ο.κ. Σε μια τέτοια περίπτωση μέσα στις επόμενες 30 ημέρες το αργότερο, από την ημέρα που θα περιέλθει σε γνώση του η διαδοχή, ο ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση. Δικαιούχος Δικαιούχος είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν καθοριστεί να εισπράξουν ασφαλισμένα ποσά, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Αλλαγή δικαιούχου στη διάρκεια ασφάλισης μπορεί να γίνει μετά από γραπτό αίτημα του συμβαλλομένου το οποίο προσυπογράφει και ο ασφαλισμένος. Ο Δικαιούχος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επασφάλιστρο  Επασφάλιστρο είναι το επιπλέον ασφάλιστρο που πληρώνει ο ασφαλισμένος, είτε λόγω επαγγέλματος, είτε λόγω υγείας. Τα επαγγελματικά επασφάλιστρα καθορίζονται σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισμένων επαγγελμάτων, ενώ τα επασφάλιστρα υγείας καθορίζονται με βάση τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο ασφαλισμένος. Λήπτης της Ασφάλισης  Συμβαλλόμενος ή λήπτης της ασφάλισης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει την ασφάλιση με την εταιρεία. Ο Συμβαλλόμενος μπορεί να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον ασφαλισμένο, αρκεί να υπάρχει μεταξύ τους συγγενική, επαγγελματική ή άλλη σχέση που να δικαιολογεί το ασφαλιστικό ενδιαφέρον του Συμβαλλομένου για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Συνασφάλιση – Πολλαπλή Ασφάλιση  Συνασφάλιση είναι, η ασφάλιση ενός ασφαλισμένου πράγματος κατά του ίδιου κινδύνου, σε δύο ή περισσότερους ασφαλιστές. Οι ασφαλίσεις αυτές είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ζημιάς, ή αναλογικά για τον κάθε ασφαλιστή, μέχρι το ποσό της σύμβασής του. Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος, οφείλουν να γνωστοποιούν σε κάθε ασφαλιστή που συνασφαλίζει, την ύπαρξη και των άλλων ασφαλιστικών συμβάσεων. Ο νόμος προβλέπει ότι στην συνασφάλιση μπορεί να υπάρχει ή και να μην υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των συνασφαλιστών. Σε περίπτωση όμως που παραλείψει ο λήπτης ασφάλισης ή ασφαλιζόμενος να γνωστοποιήσει με δόλο την ύπαρξη συνασφάλισης στους συνασφαλιστές, τότε η ασφάλιση είναι ανίσχυρη. Υπασφάλιση  Υπασφάλιση υπάρχει, όταν το καλυπτόμενο ασφαλιστικό ποσό ή ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι μικρότερο από την ασφαλιστική αξία του πράγματος. Έτσι, σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, ισχύει ο αναλογικός όρος. Στην υπασφάλιση, σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, η αποζημίωση είναι ανάλογη με τη σχέση της ασφαλιστικής αξίας και του ασφαλιστικού ποσού-ασφαλιζόμενου κεφαλαίου. Υπερασφάλιση Υπερασφάλιση υπάρχει, όταν το καλυπτόμενο ασφαλιστικό ποσό ή ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, είναι μεγαλύτερο από την ασφαλιστική αξία του πράγματος. Αυτό μπορεί να οφείλεται, είτε σε ακούσια υπερτίμηση της ασφαλιστικής αξίας του πράγματος, είτε σε εκούσια δόλια πρόθεση του λήπτη της ασφάλισης-ασφαλισμένου. Ανεξάρτητα του αν συμβαίνει το ένα ή το άλλο και τους λόγους στους οποίους οφείλεται, αντίκειται τόσο στην ασφαλιστική αρχή διαχείρισης κινδύνου, όσο και στην υφιστάμενη νομοθεσία.  

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  ΙΚΑΡΩΝ 17-19 - Παλαιό Φάληρο
  2109945776
  6944282144
 • BUSINESS DEVELOPMENT - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗ

  Το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ BUSINESS DEVELOPMENT έχει έδρα στο Ρέθυμνο Κρήτης προσφέροντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που καλύπτουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες. Ο συνδυασμός της γνώσης και της πολύχρονης πείρας μας καθιστά έτοιμους ανά πάσα στιγμή να ανταποκριθούμε και να επεξεργαστούμε τα δικά σας αιτήματα βάση των εξατομικευμένων αναγκών σας και να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις που έχουν ως βάση την υψηλή ποιότητα αλλά και το προσιτό κόστος.   Συνεργαζόμαστε με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς προσαρμόζοντας τις ασφαλιστικές προτάσεις αποκλειστικά στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Τα πακέτα μας περιλαμβάνουν ασφάλειες που αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, περιουσιακά στοιχεία αλλά και επιχειρήσεις.    Επικοινωνήστε μαζί μας για να ορίσουμε μια συνάντηση και να συζητήσουμε λεπτομερώς τις ανάγκες σας.

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 103 - Ρέθυμνο
  2831021111
  6932366738
 • EXASFALISI ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΨΕΛΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ

  Το γραφείο μας έχει την έδρα του στην Κυψέλη και εδώ και 9 χρόνια (από το 2005) προσφέρουμε τις ασφαλιστικές υπηρεσίες μας με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Δίνουμε βάση στην όσο το δυνατό πιο άμεση επικοινωνία με τον πελάτη για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών του απαιτήσεων. Εστιάζουμε στο να προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας, τα σωστά προϊόντα που ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες τους και να ενδιαφερόμαστε για προβλήματα και απορίες που τυχόν παρουσιαστούν. Στο πρακτορείο μας η ασφάλεια του αυτοκινήτου σας είναι σε καλά χέρια. Κάθε μέρα όλο και περισσότεροι οδηγοί μας εμπιστεύονται για την ασφάλιση των αυτοκινήτων τους. Κι αυτό γιατί εκτός από ψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, έχουμε εξασφαλίσει και τις χαμηλότερες τιμές ασφαλίστρων σε συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες.   Το κάθε όχημα είναι μια διαφορετική περίπτωση κι έτσι ακριβώς αντιμετωπίζεται από το έμπειρο προσωπικό μας. Εξετάζουμε προσεκτικά όλες τις παραμέτρους ώστε να εντοπίσουμε εκείνες που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα ως προς τη μείωση του κόστους ασφάλισης του οχήματος σας. Εσείς μετά μπορείτε να διαλέξετε από τις προσφορές των ασφαλιστικών εταιρειών που θα σας προτείνουμε, φτιάχνοντας το καλύτερο και οικονομικότερο πακέτο ασφάλειας αυτοκινήτου για την περίπτωση σας. Δωρεάν παράδοση - αποστολή στο χώρο σας σε κάθε αγορά και ανανέωση συμβολαίων Φ.Ι.Χ & Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων.

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  Κυψέλης 101 - Κυψέλη
  2108225950,2108813340
  6932201399
 • KING Ασφάλειες | Κουτσοκώστας Ιωάννης, Ασπρόπυργος

  Ασφάλειες King | Κουτσοκώστας Ιωάννης                       Το ασφαλιστικό γραφείο King βρίσκεται στον Ασπρόπυργο της Δυτικής Αττικής και υπεύθυνος του γραφείου είναι ο κύριος Κουτσοκώστας Ιωάννης. Σας παρέχουμε ασφάλειες αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας, πυρός, κλοπής, μικτές, ζωής, κατοικία, επιχειρήσεων και συνταξιοδοτικά προγράμματα. Σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσης προγραμμάτων και ανταποκρίνονται στις δικές σας απαιτήσεις.     Θέση Γκορυτσά | Ασπρόπυργος Τηλέφωνο: 2105573907 Κινητό: 6980211630 E-mail: kingasfaleies@gmail.com

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  Θέση Γκορυτσά - Ασπρόπυργος
  2105573907
  6980211630
 • Net Insurance – Ασφάλειες – Γεωργιάδης – Ιωάννινα

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ   Το γραφείο μας λειτουργεί εδώ και χρόνια στον χώρο των ασφαλίσεων και βρίσκεται στα Ιωάννινα στην Πινδάρου 12. Είναι μια εταιρεία που προσφέρει υψηλού επιπέδου ασφαλιστικές υπηρεσίες. Το γραφείο μας ανήκει στο δίκτυο Net-Insurance που ιδρύθηκε από ανθρώπους άρτια καταρτισμένους με φιλοδοξία και όραμα να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους προς όφελος των πελατών τους. Κάνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας καλύτερες με σωστή ενημέρωση και έρευνα.     Εμείς με τη σειρά μας διατηρούμε επαφή με ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και απαρτίζεται από συνεργάτες με το ίδιο επαγγελματικό πάθος και ήθος. Οι συνεργάτες μας από τα άλλα μέρη φροντίζουμε να είναι και αυτοί έμπειροι και άψογα καταρτισμένοι. Με την επαφή μας με άλλα μέρη και την συνεχή μας ενασχόληση με όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους καταφέρνουμε να έχουμε πάντα ανταγωνιστικές τιμές και πακέτα υπηρεσιών. Ενώ οι εργαζόμενοί μας έχουν επαφή με διαφορετικούς κλάδους και διευρύνουν συνεχώς τις γνώσεις τους πάνω στο θέμα των ασφαλιστικών. Λειτουργούμε πάντα με ήθος και αγάπη προς τον ασφαλιζόμενο. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε σωστές υπηρεσίες και να υπερασπιζόμαστε πάντα το συμφέρον του. Ελάτε σε εμάς για να είστε πάντα ενήμεροι και καλυμμένοι… Γεωργιάδης Κωνσταντίνος – Ασφαλιστικό Γραφείο Net – Insurance κιν. 6974428674  fax 2651028803 Πινδάρου 12 Ιωάννινα

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  Πινδάρου 12 - Ιωάννινα
  6974428674
  6974428674
 • PSK - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΑΤΟ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΒΕΛΟ ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ

  Για πάνω από 20 χρόνια παρέχουμε στους πελάτες μας κορυφαίες υπηρεσίες ασφαλίσεων ζωής, πυρός, αυτοκινήτων και αστικής ευθύνης.  Συνεργαζόμαστε με τις εγκυρότερες εταιρέιες του χώρου μας. Ενδεικτικά: Εθνική, Allianz, Generali, Ευρωπαϊκή Πίστη, Υδρόγειος και AIG. Ειδικά πακέτα για δημοσίους υπαλλήλους, πολύτεκνους, στρατιωτικούς και αστυνομικούς.

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  20929
  Στείλτε e-mail
  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 14 - Κιάτο
  2742027072
  6944512456
 • Safe Ιnsurance-Ασφαλιστικό Γραφείο-Ασφάλειες-Φηρά-Θήρα-Κρήτη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη

  Η SAFE INSURANCE είναι εταιρεία με έδρα την ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  και επεκτείνετε και στην υπόλοιπη ΕΛΛΑΔΑ. Η εμπειρία μας μετριέται πάνω από 12 χρόνια στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης. Συνεργαζόμαστε με τις περισσότερες και μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελληνικής αγοράς . Στόχος μας να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Δεν δεσμευόμαστε σε αποκλειστικές συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρίες γιατί δεν θέλουμε να εξαρτόμαστε από αυτές. Έτσι επιλέγουμε αμερόληπτα από κάθε κλάδο τα καλύτερα προϊόντα τους και αυτά προσφέρουμε στους πελάτες μας! Δεν προωθούμε απρόσωπες ασφαλιστικές εταιρίες μέσω διαδικτύου (ιντερνετ). Προωθούμε και στηρίζουμε τις διαπροσωπικές σχέσεις μας και είμαστε δίπλα στον πελάτη για να τον συμβουλεύουμε όποτε μας χρειαστεί. Ώρες Λειτουργίας Γραφείων:   Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-14:00 & 18:00-21:00  Σάββατο 09:00-14:00 Κυριακή : κλειστά    Κεντρικό Κατάστημα : Το Κεντρικό μας Κατάστημα βρίσκεται στην Σαντορίνη – Νησί της φωτιάς όπως πολύ το ονομάζουν.   Το γραφείο στεγάζεται στο κέντρο του Νησιού στα Φηρά και είναι στον 1ο όροφο επάνω από τον ΟΑΕΔ  Επικοινωνία : Safe Insurance  Φηρά Θήρας (πάνω από τον ΟΑΕΔ)  Τ.Κ. 84700  Τηλ & Fax 2286036311 e-mail: safeinsurance_greece@yahoo.gr   Υποκατάστημα: Το πρώτο υποκατάστημα μας βρίσκετε στην περιοχή Καβρός – Παραλία Κουρνά του Δήμου Αποκορώνου .  Απέχει 1ΧΛΜ από την εθνική οδό  και βρίσκεται απέναντι από το ξενοδοχείο Villa Giannis. Επικοινωνία : Safe Insurance  Καβρός Αποκορώνου Χανιά Κρήτης Τ.Κ. 73007  Τηλ & Fax 2825400288 e-mail: safeinsurance_crete@yahoo.gr      

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  Φηρά Θήρας - Κυκλάδων
  2286036311(Φηρά),2825400288(Καβρός)
  6942411827
 • Smart Choice - Ποτέας Κωνσταντίνος - Αλεξανδροπούλου Χριστίνα - Ασφαλιστικό Γραφείο - Διεκπεραιώσεις Αυτοκινήτων -Ηλιούπολη - Αττική

  SMART CHOICE | Ασφάλειες & Διεκπεραιώσεις οχημάτων   Η εταιρία μας ξεκινώντας το 1990 δραστηριοποιήθηκε στο κομμάτι των Διεκπεραιώσεων και αργότερα εισχώρησε στην Ασφαλιστική αγορά  σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον και κατόρθωσε να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του χώρου παροχής υπηρεσιών, επιβεβαιώνοντας την υπάρχουσα αξιοπιστία της και ενισχύοντας τη δυναμική της παρουσία. Η φιλοσοφία της εταιρίας στηρίζεται πάνω στην αναλυτική μελέτη κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, που επιφέρει την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών της. Στην περίοδο της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης για την χώρα μας , συνεχίζει να αυξάνει τις θέσεις εργασίας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Καταφέραμε να στεγαστούμε σε ιδιόκτητο γραφείο επι της οδού Ελευσινίων 6 στον δήμο Ηλιούπολης, με ιδιόκτητο parking για τους πελάτες μας και να θέσουμε υψηλούς στόχους ανάπτυξης  με γνώμονα πάντα την διατήρηση του υψηλού βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας  καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών μας επιβεβαιώνοντας στην πράξη  το σλόγκαν μας  «Όλα του αυτοκινήτου εύκολα».     ΩΡΑΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 09.00 ΕΩΣ 14.00 ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ - 17.00 ΕΩΣ 20.00    

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  Ελευσινίων 6 - Ηλιούπολη
  2109595945
 • UNICON - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

  Λίγα λόγια Η UNICON ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1995 με επικεφαλή της εταιρείας τον Ευάγγελο Γκαβαρδίνα. Με κύρια έδρα της την Παιανία και υποκαταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής, δραστηριοποιείται με επιτυχία στον ασφαλιστικό κλάδο και συνεργάζεται με φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες, με γνώμονα την ορθή εξυπηρέτηση του πελάτη και την πραγματική κάλυψη των ασφαλιστικών του αναγκών.   Η ομάδα μας Οι εξειδικευμένες γνώσεις των ατόμων που την στελεχώνουν, ανοίγουν νέους ορίζοντες για σταθερές και διαχρονικές συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της διεθνούς αγοράς είτε πρόκειται για ανάληψη κινδύνων, είτε για αποζημιώσεις.   Όλοι οι σύμβουλοι της UNICON, διαθέτουν τη νόμιμη άδεια ασφαλιστικού συμβούλου και ενημερώνονται συνεχώς μέσω distance-learning σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ημερίδων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των μεθόδων συμβουλευτικής, της ανάληψης ειδικών κινδύνων, της ανάλυσης και του σχεδιασμού αντασφαλιστικών προγραμμάτων κ.α. Η προσέγγισή μας Οι πελάτες δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην τεχνογνωσία, τον επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζονται.   Απτά αποτελέσματα Η ανάπτυξη της εταιρίας από την έναρξη λειτουργίας της είναι ταχεία. Σημαντική ένδειξη του στοιχείου αυτού είναι ότι ο δείκτης ακυρωσιμότητας είναι στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες που έρχονται στην UNICON δε φεύγουν ύστερα από 6 μήνες ή ένα χρόνο αλλά παραμένουν πιστοί πελάτες για πολλά χρόνια.  

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 20 - Παιανία
  2106026766
  6977912400, 6976908240
 • Vip Μεσίτες Ασφαλίσεων - Ασφαλιστικό Γραφείο Νίκαια Αττική - Ασφάλειες Ζωής - Ασφάλειες Πυρός - Ασφάλειες Υγείας Νίκαια Αττική - Γραφείο Γενικών Ασφαλειών Νίκαια Αττική

      Οι VIP Μεσίτες Ασφαλίσεων δραστηριοποιούνται επιτυχημένα στην προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων από το 1993, με σεβασμό κι αγάπη προς τον ασφαλιστικό θεσμό. Η πολυετής και σταθερή παρουσία τους στην ασφαλιστική αγορά τους κατατάσσει ανάμεσα στους "γνώριμους επαγγελματίες" του χώρου. Η βαθιά γνώση του αντικειμένου των Ασφαλειών, τους επιτρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα απέναντι σε όλη την κοινωνία. Με συνεχή εκπαίδευση και πιστοποίηση των γνώσεων που απαιτούνται, ενημερώνουν σωστά τους καταναλωτές. Η διαφάνεια σε κάθε τους συναλλαγή, τους χαρίζει απλόχερα την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του συναλλασσόμενου κοινού.  Μένοντας πιστοί και ακέραιοι στις αρχές τους, συνεχίζουν καθημερινά να αναλύουν ανάγκες, να αναζητούν προϊόντα και να προτείνουν τις "ωραιότερες λύσεις" για την ασφάλιση σας. Εμπιστευθείτε τους! Ασφάλειες ζωής, Νίκαια. Ασφάλειες πυρός, Νίκαια. Γενικές ασφάλειες, Νίκαια. Γραφείο γενικών ασφαλειών, Νίκαια.

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  Πλατεία Δαβάκη 3 - 3ος όροφος - Νίκαια
  2104256412,2104256413
  6944570114, 6934111300
 • Α. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΓΕΡΑΚΑΣ - ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΤΟ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

  Σας καλωσορίζουμε στην καινούργια ιστοσελίδα "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Α. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ". Το γραφείο μας με συνεχή παρουσία, εδρεύει ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, Γέρακα Αττικής και στη ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ  Βρισκόμαστε πάντα δίπλα στις ανάγκες των πελατών μας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και λύσεις για κάθε ασφαλιστική ανάγκη.  Ξεχωρίζουμε γιατί προσφέρουμε: Συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες Εμπειρία - συνέπεια  κατάρτιση  Πελατοκεντρική αντίληση - άμεση εξυπηρέτηση Επικοινωνείστε μαζί μας:  Ασφαλίσεις  Σύνταξης  Νοσοκομειακής περίθαλψης  αυτοκινήτων - ΜΟΤΟ Ασφαλίσεις κατοικιών (ενυπόθηκων)  Ασφαλίσεις επαγγελματικών χώρων Ασφαλίσεις σκαφών Αστικής ευθύνης    ΣΕ ΕΜΑΣ ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Με εκτίμηση, Υπεύθ. Σύμβ.  Α Καρβουνιάρη

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  ΓΕΡΑΚΑΣ - Γέρακας
  6936966421
  6936966421
 • Αβραάμ Αβραμίδης - Ασφαλιστικό Γραφείο Νέα Ιωνία - Χαμηλά Οικονομικά Ασφάλιστρα Νέα Ιωνία Αθήνα - Ασφάλειες Νέα Ιωνία Αθήνα

  ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΒΡΑΑΜ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ   Το ασφαλιστικό γραφείο του Αβραάμ Αβραμίδη, στη Νέα Ιωνία, παρέχει ασφάλειες παντός τύπου εδώ και πολλά χρόνια, με γνώμονα πάντα τις ανάγκες του πελάτη. Η εποχή που διανύουμε κάνει την ανάγκη για ασφάλιση πιο έντονη από ποτέ. Τίποτα δεν είναι σίγουρο και αυτονόητο και όλοι χρειαζόμαστε δικλείδες ασφαλείας, που να κατοχυρώνουν τα συνταγματικά μας δικαιώματα. Κάντε ασφάλεια ζωής, επιχείρησης, κατοικίας και αυτοκινήτου, απαλλαχτείτε από το άγχος και αισθανθείτε σιγουριά καθημερινά.    Μάθετε για τα οικονομικά και ανταγωνιστικά πακέτα ασφάλισης που μπορείτε να βρείτε στο γραφείο του Αβραάμ Αβραμίδη και εξασφαλίστε οτιδήποτε αποκτήθηκε με κόπο από σας για εσάς και τα πρόσωπα που αγαπάτε. Η ασφάλιση στις δυτικές κοινωνίες θεωρείται θεμελιώδες αγαθό επιβίωσης και χωρίς αυτήν υπάρχει ένα μετέωρο αίσθημα αστάθειας.    Στόχος της επιχείρησης είναι ο πελάτης να είναι το κέντρο οποιασδήποτε κίνησης. Οι επαγγελματίες με τους οποίους συνεργάζεται το ασφαλιστικό γραφείο, είναι ιχνηλάτες του προσώπου που καλούνται να ασφαλίσουν. Βρίσκονται δίπλα του, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της συμφωνίας, αλλά και μετέπειτα, με διαθέσιμη τηλεφωνική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Η καλύτερη διαφήμιση άλλωστε, γίνεται μέσα από ένα πελατολόγιο, που σε συνιστά ανεπιφύλακτα στον κοινωνικό του περίγυρο και αυτό έχει επιτευχτεί πλήρως στην προκειμένη περίπτωση.    Χαρίστε σιγουριά και αυτοπεποίθηση στον εαυτό σας, ξέροντας πάντα ότι υπάρχει ένα μαξιλάρι για κάθε σας πτώση. Πόσες φορές ακούμε για κλοπές και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις πλέον; Η εξασφάλιση της περιουσίας σας επιλύει θέματα που μπορούν να προκύψουν απρόσμενα. Βρισκόμαστε δίπλα σας όλο το εικοσιτετράωρο, όπου και να είστε, λόγω μιας ευρείας συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει για εσάς. Μπορείτε να αποπληρώσετε την ασφάλισή σας με ποικίλους και διαπραγματεύσιμους τρόπους. Σας ενημερώνουμε πάντα και άμεσα για ό,τι προκύψει. Τίποτα δεν γίνεται ινκόγκνιτο, χωρίς να έχουμε λάβει την πλήρη συγκατάθεσή σας πρώτα.    Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας ρωτήσετε αυτό που σας προβληματίζει. Τηλεφωνική επικοινωνία μόνιμα διαθέσιμη στα 210 2720083 – 84 και 6977471370, 6932224412. Ιφιγένειας 53, Νέα Ιωνία, Αθήνα.

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  Ιφιγενείας 53 - Νέα Ιωνία
  2102723756,2102720083
  6932224412
 • ΑΚ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  Ασφαλιστικό και μεσιτικό γραφείο στην Νέα Φιλαδέλφεια. Μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε όλα σας τα θέματα άμεσα υπεύθυνα και γρήγορα

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  17831
  Στείλτε e-mail
  ΒΡΥΟΥΛΩΝ 30 - Νέα Φιλαδέλφεια
  2102586306
 • Ακαρέπης Ασφάλειες Χαλκίδα Εύβοια - Ασφαλιστικό Γραφείο - Ασφάλειες Παντός Τύπου - Ασφάλειες Αυτοκινήτων Πυρός Ζωής - Ασφαλιστές Χαλκίδα - Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

  ΑΚΑΡΕΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΥΒΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ- ΕΥΒΟΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ – ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ-ΖΩΗΣ- ΠΥΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΥΒΟΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΥΒΟΙΑ                         ΑΦΗΣΤΕ  ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ, ΣΤΑ…..ΧΕΡΙΑ  ΜΑΣ. Το ασφαλιστικό γραφείο του κ. ΑΚΑΡΕΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, εδρεύει  με πολύχρονη εμπειρία από το 2005 στην ΧΑΛΚΙΔΑ και δραστηριοποιείται πάνω σε θέματα που αφορούν ασφάλειες παντός τύπου, παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες με επαγγελματισμό και συνέπεια. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ..  ΠΡΑΞΕΙΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ  ΓΙΑ  ΕΣΑΣ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  ΣΑΣ. Το γραφείο μας παρέχει ασφάλειες προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες, εξασφαλίζοντας ποιότητα υπηρεσιών με το χαμηλότερο κόστος.  Μαζί μας η ασφάλεια σταματά να αποτελεί ανεκπλήρωτο όνειρο, γίνεται προσιτός στόχος που νικά κάθε προσωπική σας ανασφάλεια. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ασφάλειες   Ασφάλειες παντός τύπου   Ασφάλειες αυτοκινήτου Ασφάλειες  ζωής Ασφάλειες πυρός Ασφάλειες έργων τέχνης Ασφάλειες καταστημάτων  Ασφάλειες σκαφών Ασφαλιστικός σύμβουλος Ασφαλιστική εταιρεία Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας σας σιγουριά και ασφάλεια.          ΜΗΝ  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΕ  ΓΙΑ  ΑΥΡΙΟ  ΟΤΙ  ΜΠΟΡΕΙΤΕ  ΝΑ  ΚΑΝΕΤΕ  ΣΗΜΕΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ…. Με εκτίμηση, Ακαρέπης Παναγιώτης  

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  Λεωφόρος Χαϊνά 13 - Χαλκίδα
  2221076696,2221087526
  6974502337, 6984620720
 • Απόστολος Παϊπάης Α.Ε - Ασφαλιστικό Γραφείο Βόλος - Ασφαλιστές Βόλος

  Ασφαλιστικό γραφείο Βόλος. Συνεργάζεται με την ασφαλιστική εταιρία Ατλαντική Ένωση.

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  Λώρη 1 - Βόλος
  2421036194
  6932252776
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΚΕ www.asfalizo.info, ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

  Υιοθετήστε την προνοητικότητα, κάνοντας σήμερα ασφάλεια για την προστασία της υγείας σας: Προκειμένου να σας στείλουμε την οικονομικότερη και εξατομικευμένη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές σας ως ξεχωριστή οντότητα, πρότασή μας-προσφορά για την ασφάλιση της υγείας σας, παρακαλούμε να μας στείλετε στο life@asfalizo.info τις πιο κάτω πληροφορίες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν με εμπιστευτικότητα, βάση της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και μόνο για την επεξεργασία τους από την εταιρεία μας και τις ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να καταρτίσουμε την προσφορά ασφάλισης υγείας, για την απ’ ευθείας κάλυψη των νοσοκομειακών εξόδων σας στα μεγαλύτερα και καλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 1)Είστε σε καλή κατάσταση υγείας; 2)Υπάρχει κάποια χρόνια πάθηση για την οποία λαμβάνεται φάρμακα; 3) Έχετε κρατικό φορέα ασφάλισης σε ισχύ ώστε να μειωθεί η συνδρομή σας; 4) Ημερομηνία γεννήσεώς σας & των πιθανών εξαρτημένων μελών της οικογένειάς σας 5)Επάγγελμα με λεπτομέρεια για την εξακρίβωση της επικινδυνότητας του. 6) Επιθυμείτε η συνδρομή σας να είναι μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια; 7) Ασχολείστε με επικίνδυνα σπορ όπως καταδύσεις, αεροπλοΐα, bungee jumping; Παρακαλούμε τις απαντήσεις σας στο life@asfalizo.info και θα έχετε τις προτάσεις μας εντός 24ώρου από τις καλύτερες & αξιοπιστότερες ασφαλιστικές εταιρείες, βάση της πείρας μας 25 ετών και της συνεχούς επιμόρφωσής μας στην εξέλιξη των ασφαλιστικών προγραμμάτων. Αυτοκίνητο: Η ειδοποιός διαφορά της ασφάλισης μέσω ασφαλιστή σε σχέση με την απ’ ευθείας ασφάλιση σε κάποια εταιρεία, ή στο γκισέ κάποιας τράπεζας, ενέχει κατά τη γνώμη μας μεγάλους κινδύνους έως καταστροφικούς. Ο ασφαλιστής σας θα σας αναλύσει το εύρος και το είδος των ασφαλιστικών καλύψεων & θα σας συμβουλέψει για τις πλέον χρήσιμες. Θα σας προτείνει την φθηνότερη ασφαλιστική εταιρεία για τις καλύψεις που θέλετε. Θα σας υποδείξει νόμιμους τρόπους για να ασφαλιστείτε φθηνότερα και να αποζημιωθείτε από περιστατικό με βάση τον τρόπο, την περιγραφή που θα δηλωθεί στην ασφαλιστική, γιατί ο ασφαλιστής ξέρει πως πρέπει να συντάξει την δήλωση ατυχήματος, ώστε να αποφευχθούν οι εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου. Επίσης ο ασφαλιστής σας είναι με το δικό σας “μέρος” αφού εργοδότης του είστε εσείς. Με τις γνώσεις και την πείρα του θα διεκπεραιώσει για σας όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου χωρίς να ταλαιπωρηθείτε, χωρίς να χάσετε χρόνο & έχοντας δωρεάν αυτοκίνητο αντικατάστασης για όσο χρόνο χρειαστεί να επισκευαστεί το δικό σας & χωρίς να πληρώσετε για την επισκευή του αν είστε αναίτιος ή αν έχετε μικτή. Πάρτε προσφορά για το όχημα σας στο 2106627892 ή στο car@asfalizo.info, ή στην ιστοσελίδα http://www.asfalizo.info ΦΘΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ Ασφάλειες σύνταξης Ασφάλειες ζωής Ασφάλειες αυτοκινήτων  Ασφάλειες υγείας Νοσοκομειακά προγράμματα Ασφαλιστικές Εταιρείες:  AIG, ALLIANZ, ARAG, CITY INSURANCE, DAS, EUROLIFE, GENERALLI, GROUPAMA, HELLAS SERVICE, INTERAMERICAN, INTERASCO, METLIFE, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ :   ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΚΕ ΕΤΑΙΡΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ : ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 2Γ΄, ΤΚ 19009 ΠΙΚΕΡΜΙ , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΧΡΗΜΑ. ΤΣΙΩΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ : ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 2Γ΄, ΤΚ 19009 ΠΙΚΕΡΜΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1000€          ΑΡ. ΓΕΜΗ : 129234103000  

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 168 - Κορωπί
  2106627892
  6934044844
 • ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗ - ΒΟΥΡΟΥΚΟΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΛΟΣ

  Ασφάλειες Βουρούκου 18 χρόνια παρέχουμε στους πελάτες μας κορυφαίες υπηρεσίες ασφαλίσεων ζωής και γενικών κλάδων. Είμαστε δίπλα σας σε ότι μας χρειαστείτε με ΓΝΩΣΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ και ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ. Συνεργαζόμαστε με τις καλύτερες και εγκυρότερες εταιρείες του χώρου μας με γνώμονα το συμφέρον του κάθε πελάτη μας ξεχωριστά. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε κάποιες:  MINETTA, ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΗ ΠΙΣΤΗ, AIG, ALLIANZ, GENERALI, ERGO, ARAG, DAS, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ κ.α.λ. Έχουμε την δύναμη και την θέληση να σας στηρίξουμε για να ζείτε με ασφάλεια και αισιοδοξία. Ρωτήστε μας για : Ασφάλειες ζωής, υγείας,  κατοικιών, επιχειρήσεων, αυτοκινήτων, moto, σκαφών. Ρωτήστε μας  για ομαδικές ασφαλίσεις ,ρωτήστε μας  για τον  κλάδο αστικής ευθύνης επαγγελματιών ( π.χ  γιατροί, αρχιτέκτονες, λογιστές κλπ ), ρωτήστε μας για την νομική σας προστασία .Σας προτείνουμε λοιπόν χωρίς να διστάσετε να γνωρίσετε εμάς και τα ευέλικτα προγράμματα ασφαλειών . Απλά, ρωτήστε μας.... Υπεύθυνος γραφείου : Άννα Τσιτσιγιάννη - Βουρούκου  Υπεύθυνος οικονομικών : Σμαρούλα Βουρούκου  Υπεύθυνος κλάδου οχημάτων : Ζηνοβία Ζαχείλα 

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  Αθανασίου Διάκου 30 - Βόλος
  2421031684
  6937092677
 • Ασφάλειες Αρνάκης | Ασφαλιστικό Γραφείο Γιαννιτσά

        ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΝΑΚΗΣ Ασφαλιστικό Γραφείο Γιαννιτσά Το γραφείο μας “Ασφάλειες Αρνάκης” το οποίο εδρεύει επι της οδού 20ης Οκτωβρίου 26 στα Γιαννιτσα, δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης και είναι σε θέση να σας προσφέρει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες ασφάλειες για εσάς ή την οικογένειά σας. Με συνέπεια, σοβαρότητα και συνεργαζόμενοι με τις πιό αξιόπιστες εταιρείες ασφάλισης της Ελλάδας και του εξωτερικού έχουμε καταφέρει να καθιερωθούμε στον κλάδο των ασφαλίσεων κάθε είδους παρέχοντας τις καλύτερες και τις πιό οικονομικές λύσεις για κάθε ανάγκη. Μπορούμε να σας προτείνουμε ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα που απευθύνονται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αν και συνεργαζόμαστε με τις πλέον φερέγγυες εταιρείες της ασφαλιστικής αγοράς, δεν έχουμε συμβατικές δεσμεύσεις ή οικονομική εξάρτηση από καμία.                      Έτσι ψάχνουμε καθημερινά τις καλύτερες τιμές της αγοράς καθώς και ειδικές τιμές και εκπτώσεις για να σας προσφέρουμε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο ασφαλιστικό συμβόλαιο στην καλύτερη τιμή. Οι ασφάλειες Αρνάκης αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία στον τομέα της ασφάλισης δημιουργούμε για τους πελάτες μας ένα αξιόπιστο και ασφαλές δίκτυο για την κάλυψη κάθε σας ανάγκης. Φιλοσοφία του ασφαλιστικού γραφείου μας είναι να είναι πάντα δίπλα σας με υπευθυνότητα, αξιοπιστία και φερεγγυότητα παρέχοντάς σας τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες για εσάς λύσεις για την ασφάλεια της οικίας σας, του αυτοκινήτου σας, του σκάφους σας, ασφάλεια υγείας την δική σας ή των αγαπημένων σας προσώπων αλλά και κάθε είδους ασφάλεια. Επισκεφθείτε το γραφείο μας για Γιαννιτσά ή επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και μαζί να βρούμε την καλύτερη λύση για οποιαδήποτε ασφάλεια επιθυμείτε.              

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  20ης Οκτωβρίου 26 - Γιαννιτσά
  2382021900
  6978444005
 • ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΤΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΠΙΤΙΟΥ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

  Τα γραφείο του κ. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ δραστηριοποιείται στο χώρο των ασφαλειών εδώ και πολλά χρόνια. Η πολυετής εμπειρία μας σε συνδυασμό με την συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση πάνω στα ασφαλιστικά προϊόντα είναι οι βασικές μας αρχές. Οι Ασφαλιστικές Λύσεις του Δημου Νικόλαου παρέχουν ποιότητα υπηρεσιών -καθώς βρισκόμαστε δίπλα στον πελάτη για οτιδήποτε χρειαστεί και τον ενημερώνουμε για την ανανέωση του συμβολαίου που έχει επιλέξει- καθως και λύσεις στις ανάγκες του και πάνω απ’ όλα ασφάλεια! Γνωρίζουμε πολύ καλά τις σημερινές ανάγκες που υπάρχουν και βρισκόμαστε πάντα σε ετοιμότητα για να προσφέρουμε την καλύτερη λύση στις σύγχρονες ασφαλιστικές απαιτήσεις. ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Κατηγορία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  Στείλτε e-mail
  Μαξίμου Γραικού 3 - Αρτας
  2681072162
Σελίδα 1 από 11