Κυριακή 23 Ιουνίου 2024 | 09:17 πμ

Ηλεκτρονικός Επαγγελματικός Οδηγός Ελλάδας

Κατάλογος Επιχειρήσεων

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
σε: Καβάλας, Καβάλα
Περιοχή

Κατηγορίες

 

 

 • Δικηγορικό Γραφείο - Καβάλα - Δικηγόρος Καβάλας Μυλωνά Μαρία - Εμπορικό Δίκαιο - Δίκαιο Επιχειρήσεων - Εργατικό Δίκαιο - Οικογενειακό Δίκαιο - Δίκαιο Ακινήτων

  Η Μαρία Ι. Μυλωνά γεννήθηκε το έτος 1984 στην Καβάλα. Σπούδασε νομικά στο ομώνυμο Τμήμα της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετά το πέρας των προπτυχιακών σπουδών της εγγράφηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και απασχολήθηκε αρχικά ως ασκούμενη δικηγόρος και ακολούθως ως ανεξάρτητη συνεργάτιδα σε έγκριτο δικηγορικό γραφείο στη συμπρωτεύουσα, ειδικευμένο κυρίως στο ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και στο Δίκαιο Ενέργειας. Το έτος 2007 εισήχθη με υποτροφία του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Κλάδου Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετά από διετή ακαδημαϊκή φοίτηση και αφού εκπόνησε με επιτυχία αρκετές επιστημονικές εισηγήσεις στους τομείς του Δικαίου Εμπορικών Συμβάσεων, του Δικαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης, του Τραπεζικού Δικαίου, του Δικαίου Βιομηχανικής & Πνευματικής Ιδιοκτησίας, του Δικαίου Αθέμιτου & Ελεύθερου Ανταγωνισμού, του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή και του Δικαίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, κάποιες από τις οποίες έχουν δημοσιευθεί σε έντυπα περιοδικά νομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας, ολοκλήρωσε με βαθμό άριστα – δέκα (10΄) τις μεταπτυχιακές σπουδές της και απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο με τίτλο μεταπτυχιακής διατριβής: «H ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης». Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω μεταπτυχιακών σπουδών της απασχολήθηκε στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως βοηθός των μελών του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού του Τομέα Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου. Από το έτος 2008 είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας και ήδη σήμερα διοικεί το δικηγορικό γραφείο που έχει ιδρύσει η ίδια στο κέντρο της γενέτειρας πόλης της. Πέραν της ελληνικής γλώσσας, παρέχει τις υπηρεσίες της στην Αγγλική, τη Γαλλική και τη Γερμανική. Το έτος 2016 αποφοίτησε με εξαιρετική επίδοση και από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης Στις Διαπραγματεύσεις (Diploma in Negotiations – D.I.N.)  του Οικονομικού  Πανεπιστημίου Αθηνών, διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού έτους. Tο Δικηγορικό Γραφείο της Μαρίας Ι. Μυλωνά ειδικεύεται στον κλάδο του Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου: • Εταιρικό Δίκαιο: Στον τομέα του Εταιρικού Δικαίου το Δικηγορικό Γραφείο της Μαρίας Ι. Μυλωνά αναλαμβάνει τη σύσταση, τροποποίηση και λύση εταιριών κάθε νομικής μορφής, τη νομική υποστήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους, την οργάνωση γενικών συνελεύσεων, τη σύνταξη πρακτικών γενικών συνελεύσεων και διοικητικών συμβουλίων κ.α. Επίσης, διενεργεί νομικούς ελέγχους (due diligence) και παρέχει νομικές συμβουλές σε υποθέσεις μετασχηματισμού, εξαγοράς, συγχωνεύσεως, πτώχευσης και εξυγίανσης επιχειρήσεων. •Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων: Το Δίκαιο των Εμπορικών Συμβάσεων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς ειδίκευσης του Δικηγορικού Γραφείου της Μαρίας Ι. Μυλωνά. Χάρη στην επισταμένη ενασχόληση με τον συγκεκριμένο κλάδο δικαίου, είναι σε θέση να παράσχει άρτια νομική υποστήριξη αναφορικά με κάθε μορφής εμπορική σύμβαση (διανομής, αντιπροσωπείας, πρακτορείας, μεσιτείας, χορηγίας, franchising, leasing, factoring, forfaiting, time - sharing κ.α.). •Δίκαιο Αξιογράφων: Το Δικηγορικό Γραφείο της Μαρίας Ι. Μυλωνά ασχολείται συστηματικά και με το Δίκαιο Αξιογράφων, αναλαμβάνοντας την είσπραξη απαιτήσεων που ερείδονται σε αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές κ.λ.π.). •Τραπεζικό Δίκαιο: Το Δικηγορικό Γραφείο της Μαρίας Ι. Μυλωνά δραστηριοποιείται δυναμικά και στον χώρο του Τραπεζικού Δικαίου. Παρέχει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα και σε χρηματοπιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και διαθέτει άψογη επιστημονική κατάρτιση, η οποία καλύπτει ολόκληρο το φάσμα του συγκεκριμένου κλάδου δικαίου. Ενδεικτικά, ασχολείται με διαφορές από πάσης φύσεως τραπεζικές συμβάσεις, με ζητήματα τραπεζικού απορρήτου, με θέματα ηλεκτρονικής τραπεζικής κ.α. Τέλος, παρέχει νομική συνδρομή σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3869/2010. •Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης: Το Δικηγορικό Γραφείο της Μαρίας Ι. Μυλωνά ειδικεύεται, μεταξύ άλλων, στο Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης, αναλαμβάνοντας την επίλυση διαφορών που απορρέουν από κάθε είδους σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης (αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα, επαγγελματικής αστικής ευθύνης, ζημιών, ζωής κ.λ.π.). Επιπλέον, παρέχει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές και υπηρεσίες για ζητήματα ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων, ασφάλισης ζωής τύπου «Unit-Linked» και ασφάλισης περιβαλλοντικής ευθύνης, επί των οποίων η ιδρύτρια του Γραφείου έχει να επιδείξει πλούσιο μελετητικό και συγγραφικό έργο. •Δίκαιο Αθέμιτου & Ελεύθερου Ανταγωνισμού: Το Δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Ι. Μυλωνά παρέχει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές και υπηρεσίες και για ζητήματα Δικαίου Αθέμιτου & Ελεύθερου Ανταγωνισμού, όπως είναι, ιδίως, η έννομη προστασία από την τέλεση πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού (π.χ. αθέμιτη απόσπαση πελατείας ή προσωπικού από ανταγωνιστική επιχείρηση, παράνομη χρησιμοποίηση ή ανακοίνωση εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων, συγκριτική και παραπλανητική διαφήμιση κ.α.), ο έλεγχος της νομιμότητας συμφωνιών - συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων, ο έλεγχος της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις συμφωνίες επιλεκτικής και αποκλειστικής διανομής κ.α. •Δίκαιο Βιομηχανικής & Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Το Δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Ι. Μυλωνά διαθέτει υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία και στο πεδίο του Δικαίου Βιομηχανικής & Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, παρέχει υπηρεσίες που καταλαμβάνουν την κατοχύρωση σημάτων, ευρεσιτεχνιών, υποδειγμάτων χρησιμότητας, βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, τη μεταβίβαση και παραχώρηση της χρήσης σημάτων και ευρεσιτεχνιών καθώς και την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων και των εμπορικών επωνυμιών. Επίσης, προσφέρει νομική υποστήριξη αναφορικά με την εκμετάλλευση, την εκχώρηση και την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συνδράμει επιχειρήσεις σε διαμάχη τους με τους Ελληνικούς Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας. •Δίκαιο Διαδικτύου (Internet): Χάρη στην ειδική επιστημονική κατάρτιση, το Δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Ι. Μυλωνά διεκπεραιώνει αποτελεσματικά, εκτός των άλλων, υποθέσεις που άπτονται τόσο του Δικαίου Διαδικτύου (Internet) όσο και του Δικαίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, όπως είναι λ.χ. η συγγραφή των όρων χρήσης ενός ιστοτόπου (website), η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, η προστασία των ονομάτων χώρου (domain names), η προστασία του καταναλωτή και του κατόχου πιστωτικής κάρτας κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών κ.α. Επίσης, το Δικηγορικό Γραφείο της Μαρίας Ι. Μυλωνά διαθέτει σημαντική εμπειρία σε υποθέσεις Εργατικού Δικαίου, ενώ παράλληλα χειρίζεται αποτελεσματικά υποθέσεις Δικαίου Περιβάλλοντος και Δικαίου Ενέργειας & Φυσικών Πόρων. Τέλος, ασχολείται με μεγάλη επιτυχία με υποθέσεις Ποινικού, Διοικητικού και Αστικού Δικαίου, με έμφαση στο Οικογενειακό Δίκαιο και στο Δίκαιο των Ακινήτων.  

  Κατηγορία: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

  Στείλτε e-mail
  Πλατεία Αγίου Γεωργίου 3 - Καβάλα
  2510242675
 • ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Δικηγόρος. Αναλαμβάνει να παρέχει νομικές συμβουλές σε κάποιον ή να τον εκπροσωπήσει ενώπιον δικαστηρίου.

  Κατηγορία: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

  21294
  Στείλτε e-mail
  ΔΟΙΡΑΝΗΣ 40 - Καβάλα
  2510224921,2510620421
  6932318689
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΒΑΛΑ

  www.lagopoulou.gr Το δικηγορικά γραφεία « ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ  & συνεργάτες» ιδρύθηκαν το 1989 και δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος του δικαίου. Η πετυχημένη πορεία για πάνω από 20 χρόνια οφείλεται στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση, τη συνεχή ενημέρωση των δικηγόρων τους στα νέα επιστημονικά δεδομένα και αντικείμενα της νομικής επιστήμης, καθώς και την αδιάλειπτη καθημερινή ενασχόληση των γραφείων με τις υποθέσεις που αναθέτουν οι πελάτες του. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η δημιουργία μιας ισχυρής και σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των νομικών ζητημάτων και οι πολλοί ευχαριστημένοι πελάτες μας.   Η έδρα του γραφείου βρίσκεται στην Καβάλα, και οι δραστηριότητές του απλώνονται σε όλη την Ελλάδα με δυνατότητα ραντεβού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Σημαντικός παράγοντας είναι ο αξιόλογος κύκλος συνεργατών μας, το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουμε και η αποτελεσματική παρουσία μας από την Αθήνα έως τον Έβρο.   Αποστολή του γραφείου μας είναι η υπεράσπιση των πελατών μας σε οποιοδήποτε θέματα άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, πάντοτε κάτω από τις εντολές τους, και με γνώμονα το δικό τους συμφέρον.   Βασικές αρχές μας είναι η ποιοτική υποστήριξη των εντολέων του και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών αποκλειστικά από νομικούς συμβούλους ιδιαίτερης εμπειρίας και γνώσης. Προτεραιότητα του δικηγορικού μας γραφείου είναι η απόλυτα ειλικρινής ενημέρωση σας για τις προοπτικές της υπόθεσής σας, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, οι οποίες θα δημιουργηθούν μεταξύ μας κατά την πορεία της υποθέσεώς σας.   Επιπλέον παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλές και υποστήριξη σε νομικά θέματα εταιριών, αλλά και γενικά επιχειρήσεων όπου είμαστε ειδικοί.   Η προσωπική σχέση με τον πελάτη αποτελεί σημαντική παράμετρο της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μας και γι’ αυτό βρισκόμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε προσωπική ή τηλεφωνική επικοινωνία.   Γλώσσες εργασίας: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική.   Τομείς Δικαίου Ακίνητα Αστικό Δίκαιο Ασφαλιστικά Αυτοκινητικές Διαφορές (Τροχαία) Βιομηχανική Ιδιοκτησία Διαζύγια και Γαμικές διαφορές Διαταγές Πληρωμής Δίκαιο Ακινήτων (Έλεγχος Τίτλων & Συμβόλαια) Δίκαιο Αλλοδαπών Δίκαιο Ανταγωνισμού Δίκαιο Αξιογράφων (Επιταγές, Συναλλαγματικές & Γραμμάτια) Δίκαιο Διαδικτύου & Ηλεκτρονικό Έγκλημα Δικαιόχρηση (Franchising) & Πρακτορεία (Factoring) Διοικητικό Δίκαιο Εμπορικά Σήματα Εμπορικό Δίκαιο Ένδικα Μέσα & Βοηθήματα (Εφέσεις, Ανακοπές, Αιτήσεις Ακύρωσης, Αιτήσεις Αναστολής) Εργατικό Δίκαιο (Πλην Συντάξεων) Εταιρικό Δίκαιο Κακουργήματα Κληρονομικό Δίκαιο Μισθωτικές Διαφορές & Εξώσεις Ναρκωτικά Ναυτικό Δίκαιο Νομική κάλυψη επιχειρήσεων Οικογενειακό Δίκαιο Πνευματική Ιδιοκτησία Ποινικό Δίκαιο Συναινετικά Διαζύγια Συνεταιρισμοί & Σωματεία Υποθέσεις κτηματολογίου Υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών Φορολογικό δίκαιο Δικαστική και εξωδικαστική επίλυση διαφορών  

  Κατηγορία: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

  Φωτογραφίες [10]
  Στείλτε e-mail
  ΟΜΟΝΟΙΑΣ 91 - Καβάλα
  2510833142,2111099900
  6942492043
 • ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑ

  Δικηγορικό γραφείο στην πόλη της Καβάλας. Αναλαμβάνονται υποθέσεις αστικού, ποινικού δικαίου.

  Κατηγορία: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

  Φωτογραφίες [6]
  Στείλτε e-mail
  ΔΑΓΚΛΗ 5 - Καβάλα
  2510227141
  6973392661