Τρίτη 07 Δεκεμβρίου 2021 | 11:48 πμ

Ηλεκτρονικός Επαγγελματικός Οδηγός Ελλάδας

Κατάλογος Επιχειρήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
σε: Όλη την Ελλάδα
Περιοχή

Κατηγορίες

 

 

 • EPIRUS LAB TEST - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΠΡΑΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

  Διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου έργων από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Έλεγχος υλικών και κατασκευής, μελέτες, έρευνες. - Τμήμα δομικών υλικών και σκυροδέματος: Εργαστηριακοί και εργοταξιακοί έλεγχοι, μελέτες συνθέσεως, έρευνα στα δομικά υλικά, τις κονίες και τα σκυροδέματα. • Ποιοτικός έλεγχος, αδρανών υλικών για την παραγωγή σκυροδέματος. • Μελέτες συνθέσεως σκυροδεμάτων, έρευνα για προσθήκη τέφρας, τεφροκονίας και άλλων προσμίκτων. • Μελέτες και έλεγχος εκτοξευόμενου σκυροδέματος (gunite). • Έλεγχος νωπού και εσκληρισμέονυ σκυροδέματος (δοκίμια, πυρήνες, κρουσιμετρήσεις, δοκιμαστικές φορτίσεις). • Έλεγχος κονιών, συνθέσεις κονιαμάτων • Έλεγχοι δομικών υλικών (κέραμοι, τούβλα, τσιμεντόλιθοι κ.λ.π.). - Τμήμα αδρανών – εδαφών: Εργαστηριακοί και εργοταξιακοί έλεγχοι αδρανών – εδαφών ως κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεμελιώσεως, ποιοτικός έλεγχος χωματουργικών έργων, γεωτεχνικές κα εδαφοτεχνικές έρευνες. • Αναγνώριση πηγών λήψεως αδρανών υλικών • Έλεγχος αδρανών υλικών οδοστρωσίας • Έλεγχος αδρανών υλικών για αντιολισθηρές κατασκευές σύμφωνα με το BS 812 (P.S.V- A.A.V- A.I.V- F.I- E.I. κ.λ.π.) • Καταλληλότης αδρανών υλικών για επιχώματα • Έλεγχος καταλληλότητας σκύρων για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών (DEVAL, MICRODEVAL κ.λ.π.) • Κατάταξη εδαφών (Casagrade, P.R.A. C.A.A. ΚΜΕ) • Έλεγχος επιχωμάτων με τη δοκιμή φορτιζόμενης πλάκας. - Τμήμα ασφαλτικών και οδοστρωμάτων: Εργαστηριακοί έλεγχοι, δοκιμές, μελέτες και έρευνα στα υλικά οδοστρωμάτων και τις κατασκευές οδοστρωσίας, μελέτες πάχους οδοστρωμάτων. • Μελέτες συνθέσεως ασφαλτομιγμάτων και ασφαλτοσκυροδεμάτων (πυκνής συνθέσεως, ημίκλειστου τύπου, πορωδών, αντιθορυβ/κών και S.M.A.) • Ποιοτικός έλεγχος ασφαλτικών ταπήτων (δείκτης συμπύκνωσης, βάθος επιφανειακής υφής, ολισθηρότητα, ομαλότητα κ.λ.π.) • Ποιοτικός έλεγχος ασφαλτικών υλικών (άσφαλτος, ασφαλτικά γαλακτώματα, ασφαλτικά διαλύματα, πρόσθετα βελτιωτικά υλικά κ.λ.π.) • Έλεγχος αδρανών υλικών για ασφαλτικά σκυροδέματα • Μελέτες πάχους οδοστρωμάτων (μέθοδος AASHTO Asphalt institute ΟΣΜΕΟ, κ.λ.π) • Παρακολούθηση λειτουργίας μονίμων εγκαταστάσεων παραγωγής ασφαλτομίγματος • Έρευνα για τη βελτίωση ασφαλτομιγμάτων σχετικά με την ομοιομορφία παραγωγής τους, την αντιολισθηρότητα, την υδροφιλία.

  Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Φωτογραφίες [5]
  7ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΜΒΟΣ ΠΕΔΙΝΗΣ - Ιωάννινα
  2651093112
  6932429531