Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024 | 06:44 πμ

Ηλεκτρονικός Επαγγελματικός Οδηγός Ελλάδας

Κατάλογος Επιχειρήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
σε: Όλη την Ελλάδα
Περιοχή

Κατηγορίες

 

 

 • Χημικό Εργαστήριο Α.Μανούρας Ε.Π.Ε. - Ανάλυση Νερού - Ανάλυση Αποβλήτων - Ανάλυση Κρασιού - Έλεγχος Ελαιολάδου - Έλεγχος Εδάφους - Τρίκαλα

    Χημικό Εργαστήριο Α.Μανούρας Ανάλυση Νερού - Ανάλυση Κρασιού - Έλεγχος για Φυτοφάρμακα - Ανάλυση Τροφίμων - Τρίκαλα Το «Χημικό Εργαστήριο Α. Μανούρας ΕΠΕ» λειτουργεί στη πόλη των Τρικάλων στην οδό Ιακωβάκη 13 από το 1999. Είναι διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025 από το ΕΣΥΔ, αρ. πιστοπ. 503-4, επίσης αναγνωρισμένο ως εργαστήριο αυτοελέγχου γάλακτος και προϊόντων γάλακτος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος, κωδ. 00210 και τέλος ως Οινολογικό Εργαστήριο από  την ΝΑ Τρικάλων και το Γενικό Χημείο του Κράτους.   Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025, σελ 6, Εισαγωγή  «Το παρόν έγγραφο περιέχει απαιτήσεις για εργαστήρια που τα επιτρέπει να αποδεικνύουν ότι λειτουργούν με επάρκεια και έχουν την ικανότητα να παράγουν έγκυρα αποτελέσματα. Τα εργαστήρια που συμμορφώνονται με το παρόν έγγραφο λειτουργούν επίσης εν γένει σύμφωνα με τις αρχές του ISO 9001».      Επίσης το Σύστημα Διαχείρισης που εφαρμόζει το εργαστήριο σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο, καθορίζει:     • γενικές απαιτήσεις όπως ‘αμεροληψία’ και ‘εμπιστευτικότητα’,     • απαιτήσεις δομής και οργάνωσης,     • απαιτήσεις σε πόρους, όπως προσωπικό, το οποίο πρέπει να διασφαλίζεται ότι έχει την επαγγελματική επάρκεια να εκτελεί εργαστηριακές δραστηριότητες και να αξιολογεί την σημαντικότητα των αποκλίσεων,     • απαιτήσεις σε εγκαταστάσεις και έλεγχο περιβαλλοντικών συνθηκών ώστε να είναι ενδεδειγμένες για τις εργαστηριακές δραστηριότητες και να μην επηρεάζουν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων,     • απαιτήσεις σε εξοπλισμό όπως όργανα μέτρησης, υλικά αναφοράς, πρότυπα μέτρησης κτλ. Ο κύριος εξοπλισμός όπως φωτόμετρα, επωαστικοί κλίβανοι, ζυγοί, θάλαμος νηματικής ροής, κλίβανοι αποστείρωσης, διακριβώνονται ετησίως, ενώ άλλα όργανα όπως πεχάμετρα, αγωγιμόμετρα,  ρυθμίζονται πριν από κάθε χρήση σύμφωνα με τις μεθόδους αναφοράς,     • τέλος το εργαστήριο καθιερώνει και διατηρεί τη μετρολογική ιχνηλασιμότητα των αποτελεσμάτων μέτρησης που παράγει.  

  Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  38251
  Στείλτε e-mail
  Ιακωβάκη 13 - Τρίκαλα
  2431036511
  6937182424
 • EPIRUS LAB TEST - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΠΡΑΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

  Διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου έργων από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Έλεγχος υλικών και κατασκευής, μελέτες, έρευνες. - Τμήμα δομικών υλικών και σκυροδέματος: Εργαστηριακοί και εργοταξιακοί έλεγχοι, μελέτες συνθέσεως, έρευνα στα δομικά υλικά, τις κονίες και τα σκυροδέματα. • Ποιοτικός έλεγχος, αδρανών υλικών για την παραγωγή σκυροδέματος. • Μελέτες συνθέσεως σκυροδεμάτων, έρευνα για προσθήκη τέφρας, τεφροκονίας και άλλων προσμίκτων. • Μελέτες και έλεγχος εκτοξευόμενου σκυροδέματος (gunite). • Έλεγχος νωπού και εσκληρισμέονυ σκυροδέματος (δοκίμια, πυρήνες, κρουσιμετρήσεις, δοκιμαστικές φορτίσεις). • Έλεγχος κονιών, συνθέσεις κονιαμάτων • Έλεγχοι δομικών υλικών (κέραμοι, τούβλα, τσιμεντόλιθοι κ.λ.π.). - Τμήμα αδρανών – εδαφών: Εργαστηριακοί και εργοταξιακοί έλεγχοι αδρανών – εδαφών ως κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεμελιώσεως, ποιοτικός έλεγχος χωματουργικών έργων, γεωτεχνικές κα εδαφοτεχνικές έρευνες. • Αναγνώριση πηγών λήψεως αδρανών υλικών • Έλεγχος αδρανών υλικών οδοστρωσίας • Έλεγχος αδρανών υλικών για αντιολισθηρές κατασκευές σύμφωνα με το BS 812 (P.S.V- A.A.V- A.I.V- F.I- E.I. κ.λ.π.) • Καταλληλότης αδρανών υλικών για επιχώματα • Έλεγχος καταλληλότητας σκύρων για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών (DEVAL, MICRODEVAL κ.λ.π.) • Κατάταξη εδαφών (Casagrade, P.R.A. C.A.A. ΚΜΕ) • Έλεγχος επιχωμάτων με τη δοκιμή φορτιζόμενης πλάκας. - Τμήμα ασφαλτικών και οδοστρωμάτων: Εργαστηριακοί έλεγχοι, δοκιμές, μελέτες και έρευνα στα υλικά οδοστρωμάτων και τις κατασκευές οδοστρωσίας, μελέτες πάχους οδοστρωμάτων. • Μελέτες συνθέσεως ασφαλτομιγμάτων και ασφαλτοσκυροδεμάτων (πυκνής συνθέσεως, ημίκλειστου τύπου, πορωδών, αντιθορυβ/κών και S.M.A.) • Ποιοτικός έλεγχος ασφαλτικών ταπήτων (δείκτης συμπύκνωσης, βάθος επιφανειακής υφής, ολισθηρότητα, ομαλότητα κ.λ.π.) • Ποιοτικός έλεγχος ασφαλτικών υλικών (άσφαλτος, ασφαλτικά γαλακτώματα, ασφαλτικά διαλύματα, πρόσθετα βελτιωτικά υλικά κ.λ.π.) • Έλεγχος αδρανών υλικών για ασφαλτικά σκυροδέματα • Μελέτες πάχους οδοστρωμάτων (μέθοδος AASHTO Asphalt institute ΟΣΜΕΟ, κ.λ.π) • Παρακολούθηση λειτουργίας μονίμων εγκαταστάσεων παραγωγής ασφαλτομίγματος • Έρευνα για τη βελτίωση ασφαλτομιγμάτων σχετικά με την ομοιομορφία παραγωγής τους, την αντιολισθηρότητα, την υδροφιλία.

  Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Φωτογραφίες [5]
  7ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΜΒΟΣ ΠΕΔΙΝΗΣ - Ιωάννινα
  2651093112
  6932429531