Πέμπτη 06 Μαΐου 2021 | 10:19 μμ

Ηλεκτρονικός Επαγγελματικός Οδηγός Ελλάδας

Κατάλογος Επιχειρήσεων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
σε: Όλη την Ελλάδα
Περιοχή

Κατηγορίες

 

 

 • G.P. ARROW SECURITY - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΧΩΡΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  Η G.P Arrow Security δραστηριοποιείται ως εταιρεία παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας διαθέτοντας την απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εδρεύει στο Νομό Αχαΐας στην Πάτρα και στην οδό 28ης Οκτωβρίου Αγ. Βασίλειος Ρίου. Τα στελέχη της επιχείρησης διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σχετικά με τις φυλάξεις χώρων. Η G.P Arrow Security αναλαμβάνει την στατική φύλαξη χώρων, εκθέσεων , καταστημάτων, οργανισμών, διοργανώσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών καθώς και την συνοδεία φυσικών προσώπων ή αντικειμένων. Η επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιηθεί όχι μόνο στην περιοχή των Πατρών αλλά σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια αφού διαθέτει και επικαιροποιεί βάση δεδομένων με φύλακες οι οποίοι είναι κάτοικοι μεγάλων αστικών κέντρων και επιθυμούν να συνεργασθούν μαζί μας. Στόχος της G.P Arrow Security είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης υψηλού επιπέδου οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό επιτυγχάνεται με την συνέπεια και την αξιοπιστία της G.P Arrow Security , στο δυνατότερο χαμηλό κόστος για τον πελάτη χωρίς να υποβαθμίζεται σε καμία περίπτωση η ποιότητα των υπηρεσιών. Η G.P Arrow Security παρέχει ένστολους φύλακες με ειδική άδεια του Ν. 2518/97 οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία σε φυλάξεις, είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και είναι εξοπλισμένοι με τον απαραίτητο εξειδικευμένο εξοπλισμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο συνδυασμός των παραπάνω εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον πελάτη, αποτρέποντας απώλειες ενώ παράλληλα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του φυλασσόμενου χώρου. Δυνητικοί πελάτες της επιχείρησης είναι φορείς του Δημοσίου όπως Νοσοκομεία, Δήμοι, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αλλά και ιδιωτικές εταιρείες όπως εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα με είδη μεγάλης αξίας ή καταστήματα με μεγάλο αριθμό πελατών. Επιπλέον η G.P Arrow Security, επιδιώκοντας να βελτιώνει συνεχώς την απόδοση της προκειμένου να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 από το φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS με αριθμό πιστοποιητικού Νο 041120003 Η G.P Security δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύει αποτελεσματικά εσάς και την περιουσία σας.

  Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Στείλτε e-mail
  28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Πάτρα
  2610622066
  6944536404, 6936678353
 • IAPSME GREECE - Κοινωφελής Οργανισμός - Διεθνής Ένωση Προστασίας Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Μεγάλων Διοργανώσεων - Χαϊδάρι - Αττική

    ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ  ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Διεθνής Ένωση προστασίας αθλητικών δραστηριοτήτων και μεγάλων διοργανώσεων» ή «Αθλητική Αναπτυξιακή Σύμπραξη» Άρθρο 1 Επωνυμία – Ορισμός Συντονιστή – Έδρα – Σφραγίδα 1. Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 741 και επ. και 784 του Αστικού Κώδικα και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 18  του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α/30.09.2011), με την επωνυμία «Διεθνής Ένωση προστασίας αθλητικών δραστηριοτήτων και μεγάλων διοργανώσεων» (εφεξής η Ένωση). 2. Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Αθήνα, οδός Ακροπόλεως, αριθμός 49, Χαϊδάρι,  Αττικής, όπου βρίσκεται η έδρα του συντονιστή εταίρου και όπου θα πρέπει να τηρούνται όλα τα σχετικά με την λειτουργία της ένωσης έγγραφα. 3. Η Ένωση έχει σφραγίδα, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία της, ήτοι «Διεθνής Ένωση προστασίας αθλητικών δραστηριοτήτων και μεγάλων διοργανώσεων», η νομική της μορφή, το ΑΦΜ της καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.   Άρθρο 2 Αρχές Λειτουργίας - Νομοθετικό Πλαίσιο 2.1. Η λειτουργία της Ένωσης διέπεται από τις εξής Αρχές: 1) Αντιπροσωπευτικότητα στη συμμετοχή 2) Διαφάνεια στη διαχείριση 3) Αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή δράσεων 4) Δημοκρατικότητα στη λήψη αποφάσεων 5) Ευελιξία ανταπόκρισης στις προδιαγραφές και προσαρμογές του έργου 2.2. Η Ένωση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Νόμου 4072/2012 και δη του άρθρου 270 αυτού, με τον οποίον τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων και το άρθρο 784 ΑΚ, που αφορά στις αστικές εταιρίες µε νοµική προσωπικότητα και πιο συγκεκριμένα στην έκταση της ευθύνης των εταίρων της για τις υποχρεώσεις της εταιρίας έναντι των τρίτων. 2.3. Η Ένωση είναι μη κερδοσκοπική και δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών ή η καταβολή τόκων προς τους εταίρους κατά τη λειτουργία ή τη διάλυσή της. 2.4. Η Ένωση είναι εθελοντική οργάνωση, ανοικτή σε όλα τα ενήλικα πρόσωπα, τα οποία είναι ικανά να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και να αποδεχτούν µε προθυμία τις ευθύνες των µελών, χωρίς επαγγελματικές, εθνικές, κοινωνικές, φυλετικές, πολιτικές ή θρησκευτικές διακρίσεις.  2.5. Τα µέλη της Ένωσης διακρίνονται σε φορείς και σε φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα του Τακτικού, Μη-Τακτικού ή Επίτιμου μέλους.   2.6. Αν τα µέλη είναι φορείς, εκπροσωπούνται από άτομο το οποίο θα ορισθεί από τον ∆ιευθυντή Πρόεδρό τους ή από τον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο (αν πρόκειται για εταιρίες). 2.7. Την Ιδιότητα του Μη-Τακτικού µέλους αποκτούν χορηγοί, φίλοι, υποστηρικτές φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν, κατά την άποψη του ∆.Σ., να συμβάλουν στην επιδίωξη των σκοπών της Ένωσης. 2.8. Η ιδιότητα του Μη-Τακτικού μέλους αποκτάται, με την γραπτή εκδήλωση ενδιαφέροντος και σύμφωνη γνώμη του υποψηφίου, μετά από πρόταση δύο Τακτικών Μελών του Δικτύου, εκ  των οποίων τουλάχιστον ένα πρέπει να είναι µέλος του ∆.Σ., µε πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών του ∆.Σ., και την εγγραφή του στα οικεία μητρώα του Δικτύου.  2.9. Με αίτηση του, το υποψήφιο Μη- Τακτικό μέλος δύναται να αποκτήσει την ιδιότητα του Τακτικού, δηλώνοντας την πρόθεση ανάληψης καθηκόντων με την προσφορά εθελοντικής εργασίας, για συγκεκριμένο σκοπό ή σκοπούς της Ένωσης.  2.10. Ως Επίτιμα µέλη ανακηρύσσονται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης και έχουν συμβάλει ουσιωδώς στην προαγωγή των σκοπών της.  2.11. Τα Μη–Τακτικά και τα Επίτιμα µέλη στερούνται των δικαιωμάτων ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δεν συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια και δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορά εγγραφής.  2.12. Άλλες μορφές συμμετοχής: Το ∆.Σ. μπορεί να θεσπίσει άλλες μορφές συµµετοχής στην Ένωση, για φυσικά ή νομικά πρόσωπα.    Άρθρο 3 Σκοπός Η «Διεθνής Ένωση προστασίας αθλητικών δραστηριοτήτων και μεγάλων διοργανώσεων» λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση και υλοποίηση της προστασίας του αθλητισμού σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και την προώθηση παντός είδους μεγάλων διοργανώσεων σε κάθε επίπεδο (Αθλητικό – Πολιτιστικό – Πολιτικό – Ασφαλείας) 3.1. Ειδικότερα, σκοπός της Εταιρίας είναι στα πλαίσια των Διεθνών και  της Ευρωπαϊκής Ένωσης κανόνων, η ανάδειξη, διάδοση και η εφαρμογή των πρακτικών της ορθής και απρόσκοπτης διενέργειας αθλητικών διοργανώσεων, και της προώθησης των Αξιών και των Αρχών της Ιδέας του Αθλητισμού, με βάση την ασφάλεια αυτών. 3.2 Ενημέρωση- Πληροφόρηση - Καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος και Συνεταιριστικής Παιδείας. Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, των δημόσιων αρχών, των επιχειρηματιών και της κοινωνίας των πολιτών για την ορθή και απρόσκοπτη ασφαλή διενέργεια αθλητικών διοργανώσεων  3.3. Να συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα ακολουθώντας τις ενδεδειγμένες μεθόδους της ορθής και απρόσκοπτης διενέργειας ασφαλών αθλητικών διοργανώσεων  3.4. Παρακολούθηση δεικτών της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, με σκοπό την ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος για την προστασία του αθλητισμού και τη δημιουργία συμπράξεων στον τομέα της προστασίας και ανάπτυξης του αθλητικού ιδεώδους σε όλες τις βαθμίδες της οικονομίας, ως ένας τομέας που αφορά όλους τους πολίτες, ώστε η Ένωση να αποτελέσει τον κυματοθραύστη σε προσπάθειες διασάλευσης της ομαλής διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων.  3.5 Διαμόρφωση του κατάλληλου κανονιστικού περιβάλλοντος και Προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας για την απρόσκοπτη διενέργεια αθλητικών διοργανώσεων στα Ευρωπαϊκά αλλά και Παγκόσμια Πρότυπα.  3.6. Προώθηση παντός είδους μεγάλων διοργανώσεων σε κάθε επίπεδο (Αθλητικό – Πολιτιστικό – Πολιτικό – Ασφαλείας) 3.7. Ενέργεια Νεολαία σε δράση – Πολιτισμός Δράσεις οργάνωσης, διαμεσολάβησης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων όπως ενεργοποίηση χορηγιών από σπόνσορες και χρηματοδοτικούς οργανισμούς, που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και προστασία του αθλητικού ιδεώδους και των αθλητικών διοργανώσεων. 3.8. Περιβαλλοντική Παρέμβαση με τη δημιουργία αθλητικών μαθητικών συμπράξεων για την ενίσχυση των κοινών μαθητικών ταμείων και η προώθηση του μοντέλου αθλητικής επιχειρηματικότητας, ως ένας ακόμη τρόπος εργασίας, που μπορεί να αναπτυχθεί από τους μαθητές κατά την μελλοντική ενεργό εργασιακή τους σταδιοδρομία.  3.9. Νέες Τεχνολογίες, όπως ενέργειες που αποσκοπούν στην εύκολη και χαμηλού κόστους πρόσβαση στις σύγχρονες τεχνολογίες προστασίας αθλητικών εγκαταστάσεων και διοργανώσεων, όπως εύκολη και χαμηλού κόστους πρόσβαση στο internet. Πιλοτικό πρόγραμμα γνωριμίας με Η/Υ.   3.10. Μέσα επίτευξης του σκοπού: Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, τέτοια ενδεικτικά είναι:  Η επιμόρφωση, εκπαίδευση και πληροφόρηση για την Αθλητική Παιδεία μέσω κατάρτισης καi εκτέλεσης σχετικών προγραμμάτων. Η οργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και δημοσίων συζητήσεων. Η Ενημέρωση του κοινού, και ειδικότερα της νέας γενιάς και των ηγετών της κοινής γνώμης, για την φύση του αθλητικού ιδεώδους και για τα ωφελήματα που προσφέρει η προστασία του.  3.11. Η έκδοση πάσης φύσεως σχετικών εντύπων και περιοδικών καθώς και η προώθηση του σκοπού μέσω των Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης και του Internet. Η ενθάρρυνση δημιουργίας αθλητικών συμπράξεων. Η ευαισθητοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων. Η αναζήτηση υλικοτεχνικών υποδομών από Δημόσιους Φορείς και Κοινωνικούς Εταίρους. 3.12. Η  συμμετοχή της εταιρίας, μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε ενέργειες όπως Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Προγράμματα που στοχεύουν στη προώθηση της ορθής και απρόσκοπτης διενέργειας αθλητικών διοργανώσεων.   ΑΡΘΡΟ 4 Πόροι 1. Οι πόροι της Ένωσης προέρχονται ενδεικτικά από χορηγίες και ενδεχόμενες συνδρομές μελών και ενδεχόμενη επιχορήγηση εκ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 2. Οι εταίροι της Ένωσης δεν υποχρεούνται σε κοινές εισφορές. 3. Μεταξύ του οποιουδήποτε φορέα χρηματοδότησης ή παροχής χορηγιών επί σκοπώ υλοποίησης πράξης από την «Διεθνή Ένωση προστασίας αθλητικών δραστηριοτήτων και μεγάλων διοργανώσεων» ως δικαιούχου, δεν προκύπτει υποχρέωση παροχής υπηρεσιών έναντι αντιπαροχής, καθώς και υποχρέωση ΦΠΑ. 4. Μεταξύ της «Διεθνούς  Ένωσης προστασίας αθλητικών δραστηριοτήτων και μεγάλων διοργανώσεων» και των Εταίρων της δεν προκύπτει υποχρέωση παροχής υπηρεσιών έναντι αντιπαροχής καθώς και υποχρέωση ΦΠΑ. Εάν οι δράσεις ενός Εταίρου παράγουν εργαλεία ή αποτελούν προϋπόθεση για την υλοποίηση μέρους του έργου που υλοποιεί άλλος Εταίρος, τότε από την αναγκαία συνεργασία για την επίτευξη του κοινού σκοπού δεν προκύπτει ενοχική σχέση με την έννοια της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών έναντι αντιπαροχής και υποχρέωση  ΦΠΑ.   Άρθρο 5 Όργανα Διοίκησης της Ένωσης  Όργανα Διοίκησης της «Διεθνούς Ένωσης προστασίας αθλητικών δραστηριοτήτων» είναι: 1) το Διοικητικό Συμβούλιο, 2) ο Συντονιστής Εταίρος και 3) ο Διαχειριστής   Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο 6.1. Το διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ισάριθμα με τους εταίρους της Ένωσης μέλη. Κάθε εταίρος ορίζει – με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του - ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την εύρυθμη λειτουργία του, εκλέγει, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και με καθήκοντα Γραμματέα, Ταμία. 6.2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντικατασταθεί ελεύθερα από τον φορέα τον οποίο εκπροσωπεί, διαρκούσης της λειτουργίας της Ένωσης, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα – εταίρου, κοινοποίησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός ευλόγου χρόνου, και ομόφωνης αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο.  6.3. Εφόσον, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Ένωσης αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο εταίρος, αποχωρεί ο εκπρόσωπός του στο Διοικητικό Συμβούλιο και μειώνεται αντίστοιχα και ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  6.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) εκλέγει το Διαχειριστή της Ένωσης,  β) εκλέγει έναν εκ των τακτικών μελών του, ως Πρόεδρο του Δ.Σ, που εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου, γ) εκλέγει έναν εκ των τακτικών μελών του, ως αντιπρόεδρο του Δ.Σ  δ) θεσπίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, διατάξεις που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των Εταίρων που συμμετέχουν στην Ένωση, διατάξεις που εγγυώνται τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων από χορηγίες,  ε) αποφασίζει για το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης των πράξεων της Ένωσης, καθώς και για τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών αυτής και  στ) είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συντονιστή Εταίρου και του Διαχειριστή. 6.5.  Ο Πρόεδρος, εκπροσωπεί το Δίκτυο ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κατά την απουσία του.  Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Δ.Σ και την αλληλογραφία του Δικτύου. Ο Ταμίας τηρεί και ελέγχει το ταμείο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του την εκπροσώπηση του Δικτύου, με ανάθεση όλων ή μερικών αρμοδιοτήτων. Στην απόφαση αυτού, πρέπει να ορίζεται το πρόσωπο, οι αρμοδιότητες και η έκταση της εκπροσώπησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου δύναται να αναθέσει σε τρίτους φυσικά πρόσωπα ή μη την επ' αμοιβή  πραγματοποίηση μελετών, ερευνών και εργασιών.   Άρθρο 7 Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου 7.1. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. 7.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον κάθε 3 μήνες, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η οποία απευθύνεται στα μέλη με κάθε πρόσφορο τρόπο, που αποδεικνύεται τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης. 7.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα από τον Πρόεδρο ή όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως με σχετική αιτιολόγηση, είτε από τον Συντονιστή Εταίρο, είτε από το Διαχειριστή, είτε από τουλάχιστον το 1/3 των μελών του, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός 15 ημερών από της υποβολής του αιτήματος. 7.4. Στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης αναφέρονται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος σύγκλησης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 7.5. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας αυτού, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.  7.6. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από το γραμματέα, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πράξεων και Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο βιβλίο που καταχωρούνται οι Αποφάσεις του ΔΣ καταχωρείται και η γνώμη της μειοψηφίας. Αν κάποιο από τα μέλη του ΔΣ αρνηθεί να υπογράψει στο βιβλίο, η άρνησή του και ο λόγος της άρνησής του σημειώνεται στο τέλος της καταχωρημένης απόφασης και μονογράφεται από τον Πρόεδρο του ΔΣ. 7.7. Ο Πρόεδρος ορίζει το γραμματέα. 7.8. Ως μεταβατική διάταξη του παρόντος καταστατικού, ορίζεται η σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, ως ακολούθως: 1. Πρόεδρος: Καββάλα  Ζαχαρούλα  2. Γραμματέας: Δρακουλάκης  Ιπποκράτης 3. Ταμίας: Καβάλα  Ευαγγελία   Άρθρο 8 Συντονιστής Εταίρος 8.1. Ο Συντονιστής Εταίρος: α) έχει το γενικό συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της δραστηριότητας της Ένωσης  β) φέρει την ευθύνη για την απρόσκοπτη υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης και εισηγείται προς το Δ.Σ. τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες εφόσον απαιτούνται, γ) είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία της Ένωσης, τη συνεργασία της με τρίτους χορηγούς και σπόνσορες και ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, δ) μεριμνά, ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από τους εταίρους να έχουν πραγματοποιηθεί για το σκοπό της υλοποίησης των σκοπών της Ένωσης και να αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που συμφωνήθηκαν μεταξύ τους, ε) ενημερώνει τους εταίρους ως προς τα αναγκαία έγγραφα και τις οδηγίες τρίτων προσώπων χορηγών ή υποστηρικτών των σκοπών της, των αρμόδιων εθνικών οργάνων και των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  στ) προετοιμάζει και υποβάλλει την πρόταση χρηματοδότησης της δραστηριότητας της Ένωσης, καθώς και όλα τα απαιτούμενα για την εξέλιξη της υλοποίησης και παρακολούθησης αυτής έγγραφα, ζ) καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης των σκοπών της Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας υλοποίησης αυτής και του αποτελέσματος, καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών, που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και κανονικότητά τους, η) παρακολουθεί τη λειτουργία των παραπάνω διαδικασιών, θ) ορίζει ομάδα Έργου και έναν Υπεύθυνο Πράξης, ο οποίος έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης συνολικά, ι) τηρεί όλα τα διοικητικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το έτος 2020, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  8.2. Ο Συντονιστής Εταίρος αναλαμβάνει την υποχρέωση – χωρίς καμία αντίστοιχη οικονομική ή άλλη απαίτηση - να διαθέσει στην Ένωση την απαιτούμενη για τη λειτουργία της υλικοτεχνική υποδομή (συμπεριλαμβανομένων και των γραφείων στέγασής της) καθώς και το απαραίτητο για τη λειτουργία της προσωπικό, χωρίς η παραχώρηση της υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού να λογίζεται στην περιουσία της Ένωσης. 8.3 Καθήκοντα συντονιστή εταίρου αναλαμβάνει η κ. Ζαχαρούλα  Καββάλα .   Άρθρο 9 Διαχειριστής 9.1. Ο Διαχειριστής της Ένωσης είναι φυσικό πρόσωπο και εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών, κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου του Συντονιστή Εταίρου.  9.2. Ο Διαχειριστής ορίζεται βάσει συμβολαιογραφικού εγγράφου πληρεξούσιος του νομίμου εκπροσώπου της Ένωσης. 9.3. Ο Διαχειριστής: α) κατανέμει τη χρηματοδότηση της πράξης στον κάθε εταίρο ανάλογα με την εξέλιξη της υλοποίησής της, β) παρέχει στοιχεία κίνησης του λογαριασμού στον φορέα που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, γ) καταρτίζει τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών, τα οποία επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης, δ) παραλαμβάνει επιταγή χορηγίας ή επιχορήγησης από Φορείς Χρηματοδότησης και την καταθέτει έως την επόμενη εργάσιμη μέρα της παραλαβής της, στον ειδικό έντοκο τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης, στ) είναι ο μόνος δικαιούχος πρόσβασης στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί στην επωνυμία της Ένωσης 9.4. Ο Διαχειριστής:  Α. Συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.  Β. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα της αρμοδιότητας του, που αφορούν στην καλή εκτέλεση του έργου της εταιρείας και Γ. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το Συντονιστή Εταίρο με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου της. 9.5. Ανάκληση του Διαχειριστή γίνεται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 9.6 Καθήκοντα διαχειρίστριας αναλαμβάνει η κ. Ευαγγελία  Καβάλα.   Άρθρο 10 Είσοδος - Αποχώρηση – Αποκλεισμός Εταίρου 10.1. Η αποχώρηση ή αντικατάσταση Εταίρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης των σκοπών της Ένωσης επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις και υπό τις εξής συντρέχουσες  προϋποθέσεις:   α) σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης Εταίρου: i. Ανάληψη του έργου του αποχωρούντος Εταίρου από υφιστάμενους Εταίρους ή ταυτόχρονη αντικατάστασή του από νέο. ii. Απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του  iii. σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου  iv. Δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης του αποχωρούντος Εταίρου, άνευ υποχρεωτικής αιτιολογίας β) σε περίπτωση μη οικειοθελούς αποχώρησης Εταίρου: Εκτός των παραπάνω αναφερομένων προϋποθέσεων (πλην του σημείου iv) απαιτείται: αποδεδειγμένη αθέτηση υποχρεώσεων, παρατυπία ή παράβαση του Εταίρου όσον αφορά την υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει.  γ) Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης Εταίρου που συμμετέχει στην Ένωση : Ανάληψη του έργου του νομικού προσώπου που λύθηκε, από υφιστάμενους Εταίρους ή ταυτόχρονη αντικατάστασή του από νέο, Απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του  10.2. Η αντικατάσταση του Συντονιστή Εταίρου απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του Δ.Σ. και μόνο στην περίπτωση που αποδεδειγμένα τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή υλοποίηση του σκοπού της Ένωσης.  10.3. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εταίρων δεν μπορεί να υπολείπεται των τριών.    Άρθρο 11 Βιβλία της Ένωσης με επωνυμία «Διεθνής Ένωση προστασίας αθλητικών δραστηριοτήτων και μεγάλων διοργανώσεων» 11.1. Η Ένωση υποχρεούται να τηρεί τα βιβλία και στοιχεία της, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Η Ένωση οφείλει να τηρεί βιβλία Εσόδων – Εξόδων έτσι ώστε οι λογιστικές καταχωρήσεις των δαπανών στα βιβλία της Ένωσης να παρέχουν πλήρη, ακριβή και διακριτή εικόνα των δαπανών της πράξης, ομαδοποιημένων κατά εταίρο και δράση.  11.2. Επίσης τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας,  11.3. Δημιουργία Παραρτημάτων σε άλλες γεωγραφικές περιοχές  Συνεργαζόμενες αυτόνομες Ενώσεις με ιδίους σκοπούς. 11.4. Παραρτήματα συστήνονται σε περιοχές της Ελλάδας και του Εξωτερικού και δραστηριοποιούνται σύμφωνα µε το παρόν καταστατικό μετά από πρόταση προς το Δ.Σ. του Δικτύου από Μη-Τακτικά μέλη κατοίκους της προτεινόμενης για δημιουργία παραρτήματος περιοχής, και την απαιτούμενη έγκριση από το ∆.Σ. 11.5. Απαραίτητοι όροι δημιουργίας παραρτήματος είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραµµατέα και Ταμία από τα µέλη του Παραρτήματος. Η θέση του Αντιπροέδρου δύναται να συνδυασθεί µε εκείνη του Γραµµατέα ή του Ταμία.   Άρθρο 12 Τροποποίηση του Καταστατικού 12.1. Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού γίνεται εγγράφως μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και θα δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.  12.2. Κάθε ζήτημα που αφορά την Ένωση και δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση του ΔΣ που συγκαλείται γι αυτό το λόγο, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4019/2011, την με αριθμ. Πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10.01.2012 ΚΥΑ και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, καθώς και τα σχετικά άρθρα του παρόντος και οφείλει να λάβει απόφαση σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος. Άρθρο 13 Διάρκεια, Λύση και Εκκαθάριση της εταιρείας 13.1. Η Ένωση λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση των σκοπών που έχει αναλάβει και διαρκεί τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση των σκοπών της  και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αποπληρωμή του υπολοίπου τυχόν εγκριθείσας χορηγίας ή χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.  13.2. Η αποχώρηση, αποπομπή ή διάλυση Εταίρου με κανέναν τρόπο δεν επιφέρουν τη λύση της Ένωσης. 13.3. Μετά τη λύση της Ένωσης ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Ο εκκαθαριστής της  και εκπρόσωπός της κατά το χρόνο λύσης της ορίζεται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι δαπάνες εκκαθάρισης δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης.  13.4. Όλα τα σχετικά με το στάδιο της εκκαθάρισης ζητήματα ρυθμίζονται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν θα αποφασίζεται από τους εταίρους κατ' απόλυτο πλειοψηφία, στα πλαίσια των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, για τη ρύθμιση των αστικών εταιρειών.   

  Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  3038
  Ακροπόλεως 49, Χαϊδάρι - Αττική
  6972789653
 • KAS SECURITY - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ H KAS SECURITY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιδρύθηκε το Μάιο του 2005 και σήμερα βρίσκεται σε ανταγωνιστική θέση στην αγορά. Βασική φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι η διάθεση υπηρεσιών υψίστης ασφαλείας και ποιότητας σε προσιτό κόστος εξυπηρετώντας με τις υπηρεσίες μας δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες, Πολυεθνικές εταιρίες, Κατασκευαστικές εταιρίες, Βιομηχανίες, Τράπεζες, αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑS SECURITY -ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΤΕ & LYLE Α.Ε. -MAKIOΣ Α.Ε -ΟΜΙΛΟΣ ZEDA Α.Ε. -ΝΕΦΕΛΗ FRUIT Α.Ε. -COSMOS OFFICES -ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. -ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ» -ROSSIGNOL HELLAS -ΕΘΙΑΓΕ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ -EUROSTHL -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε -CHIMAR HELLAS A.E -BASF HELLAS A.E -GROOVY RADIO S.A. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κατόπιν ειδικής μελέτης για τις ανάγκες φύλαξης του χώρους σας αναλαμβάνουμε με το εξειδικευμένο προσωπικό μας τη φύλαξη και τον έλεγχο πρόσβασης σε αυτόν από κάθε ανεπιθύμητο επισκέπτη. ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ - ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 24ωρη παρακολούθηση και λήψη σημάτων συναγερμού, άμεση ειδοποίηση του ιδιοκτήτη και της αστυνομίας και άμεση επί τόπου αποστολή συνεργάτη της KAS SECURITY εκπαιδευμένου στην αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών. ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ Περιπολίες σε χώρους εργοστασίων, δρόμων και μεμονωμένων οικιών από άρτια εκπαιδευμένους συνεργάτες με αυτοκίνητα ή πεζή περιπολία. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εταιρεία μας είναι σε θέση να υποστηρίξει από την φάση της μελέτης ως και την τελική εκτέλεση και τοποθέτηση των ιδανικότερων συστημάτων ασφαλείας. - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΥΧΝΕΥΣΗΣ - ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (C.C.TV) - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - Γενικοί καθαρισμοί διαμερισμάτων, επαγγελματικών κτιρίων, βιομηχανικών χώρων, τραπεζών, δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών - Αρχικοί καθαρισμοί κτιρίων, μετά από οικοδομικές εργασίες - Καθαρισμός περσίδων και υαλοπινάκων - Συλλογή και απόρριψη απορριμμάτων - Καθαρισμοί μοκετών - σαλονιών Η εταιρεία μας διασφαλίζει τους παρακάτω όρους όσον αφορά τους υπαλλήλους της. 1) Έχουν άριστη φυσική κατάσταση και υγεία. 2) Έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και τον αναγκαίο εξοπλισμό. 3) Συμπεριφέρονται προς τους πελάτες ,το προσωπικό και τους επισκέπτες με τρόπο ευγενικό ήρεμο και διπλωματικό . 4) Δεν καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά, ναρκωτικά ή άλλες ουσίες κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους. 5) Δεν δέχονται φιλοδωρήματα από κανέναν και για οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία ή άλλη αιτία. 6) Δεν δίνουν πληροφορίες ούτε συζητούν θέματα που δεν είναι της αρμοδιότητας τους , αλλά παραπέμπουν στους αρμοδίους και υπευθύνους του εργοδότη . 7) Ασφαλίζονται από την εταιρεία μας στα κύρια και επικουρικά ταμεία. 8) Φέρουν ατομικές άδειες ασκήσεως επαγγέλματος ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 ¨ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ¨ΠΥΛΑΙΑΣ Τ.Κ. 570 01, Τ.Θ. 60 277 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 867188 , 2310 822791 FAX : 2313 080 161 ΚΙΝ.: 6948 787789 EMAIL: info@kassecurity.gr Για την κάλυψη κενής θέσης εργασίας παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας στην παρακάτω διεύθυνση: cv@kassecurity.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ • συστήματα ασφαλείας • δορυφορικά συστήματα – κεραίες • συστήματα πυρασφάλειας • θυροτηλεοράσεις – θυροτηλέφωνα • συστήματα έξυπνης κατοικίας • δομημένη καλωδίωση • κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης • συστήματα ελέγχου πυρόσβεσης • βιομετρικά συστήματα αναγνώρισης • τηλεφωνικά κέντρα • αντικλεπτικά συστήματα εμπορευμάτων Η KAS SECURITY προσφέρει επιπλέον το μοναδικό σύστημα ασφαλείας της Videofied που μπορεί να μεταφέρει βίντεο από το σημείο της παραβίασης χωρίς καλώδια. Κάθε περιστατικό συναγερμού ελέγχεται από μία ομάδα ανθρώπων που αξιολογούν τα βίντεο και ενεργούν ΜΟΝΟ σε περίπτωση πραγματικού περιστατικού. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ • στατική φύλαξη εργοστασίων, εργοταξίων, γηπέδων • συνοδεία ανηλίκων • προστασία προσώπων • νυχτερινές περιπολίες – επιτήρηση χώρων • 24ωρη λήψη σημάτων συναγερμού - ενημέρωση • ασφάλεια κοινωνικών, πολιτικών, αθλητικών εκδηλώσεων – συνεδρίων • προστασία από βιομηχανική κατασκοπία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ • Οργανισμών • Τραπεζών • Επαγγελματικών χώρων • Καταστημάτων • Σχολείων • Οίκων • Φωτεινών επιγραφών • Υαλοπινάκων • Μοκετών • Σαλονιών

  Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Στείλτε e-mail
  ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΤΘ 8009 - Θεσσαλονίκη
  2310867188,2310822791
  6948787789
 • Kassandra Security - Υπηρεσίες Ασφαλείας - Προστασία - Χαλκιδική

  Kassandra Security Υπηρεσίες Ασφαλέιας   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   Κέντρο λήψης και επεξεργασίας σημάτων - 24 Ώρες Περιπολία & Άμεση Επέμβαση Διενεργούμε περιπολίες με ειδικά οχήματα & πραγματοποιούμε άμεση επέμβαση σε έκτακτες περιπτώσεις. Το προσωπικό της εταιρείας κατά την διάρκεια της ημέρας και νύχτας, πραγματοποιεί περιπολίες, ελέγχοντας κάθε σημείο του χώρου σας, ενώ παράλληλα επεμβαίνουν άμεσα στην περίπτωση ειδοποίησης από το 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων για ενεργοποίηση συναγερμού στο χώρο σας.   Φυλάξεις Κατοικιών - Επαγγελματικών Χώρων - Ξενοδοχειακών μονάδων Παρέχοντας στους πελάτες μας υπηρεσίες Φύλαξης & Ασφάλειας, ελαχιστοποιούμε την παρουσία κινδύνων κατά της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας ή των επιχειρησιακών λειτουργιών τους. Σκοπός μας είναι η ανταπόκριση στις υψηλότατες απαιτήσεις της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ενώ λόγω της συνεργασίας μας με κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων ασφαλείας αξιοποιούμε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες προς όφελος των πελατών μας. Οι εξειδικευμένες και πολύπλευρες υπηρεσίες μας σχετικά με τη Φύλαξη & την Ασφάλεια, στοχεύουν στην πρόληψη των ζημιών έτσι ώστε η επιχείρηση σας να διατηρεί την κερδοφορία, τις υποδομές και τη φήμη της.   VIP Φυλάξεις Ειδικοί φύλακες αναλαμβάνουν τη φρούρησή σας με υπευθυνότητα, διακριτικότητα & απόλυτη εχεμύθεια.   Τοποθετήσεις Συναγερμών Τελευταίας τεχνολογίας εισαγόμενα συστήματα με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. Με τη μεγάλη ποικιλία τους καλύπτουν τις ανάγκες κάθε χώρου από την πιο μικρή κατοικία μέχρι την πιο πολύπλοκη εγκατάσταση.   Τοποθετήσεις Κλειστών Κυκλωμάτων παρακολούθησης - κάμερες Τοποθετούμε από την πιο μικρή και διακριτική κάμερα εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου μέχρι την πιο σύνθετη λύση με φακούς αυτόματης εστίασης, χαμηλής φωτεινότητας, δυνατότητες ζουμ, συσκευές μακρόχρονης καταγραφής, έγχρωμες οθόνες και ψηφιακούς πολυπλέκτες.                

  Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Στείλτε e-mail
  1ο χλμ. Κασσανδρείας - Καλλιθέας - Χαλκιδικής
  2374062421
  6975976713
 • M.P.S. Security - Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας Ρέθυμνο Κρήτη - Προστασία Επιτήρηση Φύλαξη Χώρου - Ασφάλεια Προσώπων Vip - Περάκης Εμμανουήλ

  Η εταιρεία M.P.S. SECURITY σας παρουσιάζει τις παροχές που διαθέτει, με κύριο άξονα την έξαρση της εγκληματικότητας.  Η τεχνική υποστήριξη που παρέχει η M.P.S. Security είναι εξειδικευμένη σε θέματα τεχνικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.  Με άψογα οργανωμένα τμήματα είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την αδιάλειπτη λειτουργία των υπηρεσιών μας.  ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ V.I.P. ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ PATROL  Η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και η επιτήρηση χώρου στο Ρέθυμνο από την M.P.S. χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα και αφοσίωση.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο -  www.securityrethymno.gr

  Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Στείλτε e-mail
  Ηρακλέους 68 - Ρέθυμνο
  2831029918
  6974026102, 6971822250
 • MELISSINOS SECURITY - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

  Υπηρεσίες φύλαξης στην Τρίπολη. Security, Τρίπολη. Υπηρεσίες ασφαλείας Πελοποννήσου. Φύλαξη φωτοβολταικών πάρκων. Melissinos security - Φύλαξη συναυλιών Τρίπολη. Ασφάλεια υψηλών προσώπων, ασφάλεια κοινωνικών εκδηλώσεων, στατική φύλαξη χώρων, περιπολίες στην Τρίπολη. Η Melissinos security με έδρα την Τρίπολη είναι μια σύγχρονη εταιρεία security με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ασφαλείας. Η Melissinos security έχει την άδεια ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας με αριθμό 3015/39/60/1844-ε όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2518/1997. Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Η εταιρεία διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενικής αστικής και επαγγελματικής ευθύνης με ανώτατο όριο ευθύνης 2.000.000 €. Διατηρεί κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού λειτουργίας επί 24ώρου βάσεως και όλο το χρόνο, προκειμένου να δέχεται ψηφιακά σήματα επείγουσας ανάγκης από το σύστημα συναγερμού που είναι εγκατεστημένο στο χώρο του συνδρομητή, μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Τα εισερχόμενα αυτά σήματα επεξεργάζεται και αξιοποιεί το εκπαιδευμένο προσωπικό της, που έχει ειδικευτεί στον τομέα υψηλής ασφαλείας, με σύστημα μηχανογράφησης προηγμένης τεχνολογίας. Έτσι παρέχεται υψηλή προστασία και άριστη υποστήριξη σε φυλασσόμενους χώρους σε όλοκληρη την Ελλάδα. Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου εισόδου – εξόδου (Access Control Systems) Ειδική ηλεκτρονική προστασία εργοστασιακών χώρων CCTV 24ωρη παρακολούθηση και άμεση ανταπόκριση στη λήψη σημάτων συναγερμού 24ωρη παρακολούθηση μέσω καμερών ασφαλείας Όλα τα συστήματα μας είναι εγγυημένα, συνοδεύονται με εργοστασιακές εγγυήσεις και ακολουθούν τα αυστηρότερα κριτήρια υλικών γνωστών οίκων. H Melissinos Security αφού ελέγξει τον χώρο σας, σας κάνει δωρεάν την μελέτη για την εγκατάσταση του συστήματος ασφαλείας που χρειάζεστε για τον χώρο που σας ενδιαφέρει. Η εγκατάσταση γίνεται από έμπειρο, έμπιστο και εξειδικευμένο προσωπικό της. Η εταιρεία Melissinos Security απαρτίζεται από πιστοποιημένους τεχνικούς με πολυετή εμπειρία στις εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας. Το Προσωπικό Ασφαλείας διαθέτει άδεια εργασίας, είναι άρτια εκπαιδευμένο ,ενώ έχει επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια από τους υπεύθυνους ασφάλειας της εταιρείας και πληροί όλες τις προδιαγραφές για να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΙΙ ΕΠΕ ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά ΒΙ.ΠΕ. Καλαμάτας (Σπερχόγειας) Όμιλος εταιρειών ITA Δ.Ε.Η. Greenstone GDP SOLAR VVD SOLAR RENI DS Ελληνική Υδροκατασκευαστική & ΣΙΑ ΕΕ PHOENIX SOLAR MEPE ΒΙΕΝΚΑΤ VK PREMIUM ΕΠΕ ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ IBERDROLA

  Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Στείλτε e-mail
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 25 - Τριπολη
  2710234448
  6947122844
 • NAVARINO LIONS SECURITY - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΠΥΛΟΣ ΜΕΘΩΝΗ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ ΚΟΡΩΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Η Navarino Lions Security ιδρύθηκε με στόχο την προστασία της ζωής και της περιουσίας σας παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας, ειδικά μελετημένες ώστε να καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις. Δημιούργησε ένα υπερσύγχρονο κέντρο ελέγχου και εξυπηρέτησης εξασφαλίζοντας 24ωρη υποστήριξη στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις υψηλού επιπέδου στον τομέα της ασφάλειας, δίνοντας πάντα έμφαση στις ανάγκες των πελατών μας. Για το σκοπό αυτό έχουμε δώσει βάση στην οργάνωση, στο άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό και στον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Όλες μας οι δραστηριότητες έχουν ως επίκεντρο τους πελάτες μας. Είμαστε πάντα πρόθυμοι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, κατανοώντας σε βάθος τις ανάγκες τους και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους με αξιοπιστία. Πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την σημαντικότερη επένδυση για την ανάπτυξη και την πρόοδό της εταιρίας μας. Για τον λόγο αυτό φροντίζουμε για την διαρκή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας, με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας.   Security Πύλος, Security Κορώνη, Security Μεθώνη

  Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Στείλτε e-mail
  18ο ΧΛΜ ΠΥΛΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ - Φοινικούντα
  2723028576
  6947182959,6978406891
 • P.H.S.S. PRIVE HELLENIC SECURITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΦΥΛΑΞΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΤΤΙΚΗ

    P.H.S.S Υπηρεσίες φυλάξεων και ηλεκτρονικής ασφάλειας   Η P.H.S.S Prive Hellenic Security Services, είναι ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, αδειοδοτημένη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο ιδρυτής και τα στελέχη της με την 30τή και πλέον εμπειρία τους, μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες φυλάξεων και ηλεκτρονικής ασφάλειας σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε: Φυλάξεις Προσωπική ασφάλεια Μελέτη προστασίας Ηλεκτρινικά συστήματα ασφάλειας Επίσης το σύστημα ποιότητας της επιχείρησης μας έχει πιστοποιηθεί να λειτουργεί με  ISO 9001:2008 το οποίο συμμορφώνεται με το πρότυπο. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για τις δικές σας ανάγκες φύλαξης και προστασίας. Η εταιρεία μας θα σας προτείνει υπεύθυνα ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας που θα καλύψουν τις ανάγκες.   Επωνυμία: P.H.S.S PRIVE HELLENIC SECURITY SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. Κεφαλαιακές Εισφορές: €10.000,00 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 153066801000 Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 34 17343 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Στοιχεία διαχείρισης / εκπροσώπων : ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΟΙΜΠΟΣ Διεύθυνση Εταίρου: ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, επί της οδού ΤΑΤΑΚΗ, αρ. 15-17, Τ.Κ. 17343    

  Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  15945
  Στείλτε e-mail
  ΣΤΡ.ΠΑΠΑΓΟΥ 34, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Αττικής
  2109701111
  6945610789
 • RONIN BODYGUARD SERVICE - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΤΣΑΓΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

  Οι υψηλές απαιτήσεις της εποχής και του αυξημένου κινδύνου στα αστικά κέντρα δεν αφήνουν περιθώρια για απραξία, αλλά την πλήρη εφαρμογή πρακτικών τεχνικών αυτοπροστασίας και επαγγελματικής και επιχειρησιακής εκπαίδευσης. Η R.B.S. ιδρύθηκε από τον Russ Tsagris και από άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό σε θέματα ασφαλείας και πολεμικές τέχνες ύστερα από μακροχρόνιες εκπαιδεύσεις σε Ελλάδα, Ευρώπη, Ισραήλ και Ιαπωνία και μαζί με την εργασιακή μας εμπειρία σε υψηλού κινδύνου στόχους θέλουμε να καλύψουμε τις σύγχρονες ανάγκες στην ασφάλεια ενάντια στην ασύμμετρη απειλή της τρομοκρατίας. Η επιχειρησιακή δράση της R.B.S. στην Ελλάδα και το Εξωτερικό αναλαμβάνει ασφάλεια σε υψηλού κινδύνου στόχους, ασφάλεια υψηλών προσώπων και κτιριακών εγκαταστάσεων, αεροδρομίων, τραπεζών, ξενοδοχείων, επιχειρήσεις εμπορικών κέντρων, αθλητικών και εκθεσιακών χώρων. Επίσης σε κάθε είδους εκδήλωση, πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική, καλλιτεχνική, αθλητική κ.α. Καθώς και την εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ασφαλείας, σωματοφυλακής και αυτοάμυνας για σώματα ασφαλείας και ιδιωτικό προσωπικό που εργάζονται ως σωματοφύλακες ή προσωπικό ασφαλείας αλλά και σε απλούς πολίτες που επιζητούν την ασφάλεια της οικογένειας τους. Τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μακράς και μικρής διάρκειας, εκτελούνται κάτω απο αυστηρές απαιτήσεις εκπαίδευσης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, που καθιστούν τους εκπαιδευόμενους ικανούς να αντιμετωπίσουν και να αποτρέψουν τις σύγχρονες απειλές αλλά και να αναλάβουν καθήκοντα αρχηγού ασφαλείας. Οι εκπαιδευτές και οι συνεργάτες της R.B.S. προέρχονται από μακροχρόνια δράση των ειδικών δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας σε ειδικές επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου.

  Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Στείλτε e-mail
  ΒΟΣΠΟΡΟΥ 82 - Νέα Ιωνία
  2110150221
  6974951109
 • SOTOS SECURITY SYSTEMS - Συστήματα Ασφαλείας - Κάμερες & Συναγερμοί - Μπλάνας Σωτήριος - Κατερίνη

    Η SOTOS SECURITY SYSTEMS είναι μια σύγχρονη επιχείρηση με καταρτισμένο προσωπικό και αναλαμβάνει να ασφαλίσει τον χώρο σας με τα πιο σύγχρονα συστήματα άριστης ποιότητας και σε τιμές πολύ προσιτές. Διαθέτει κέντρο φύλαξης και περιπολία για ολοκληρωμένη κάλυψη. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε προϊόντα και λύσεις σε θέματα τεχνολογίας. Υπάρχει ειδικό τμήμα που ασχολείται με την ασφάλεια και ανεύρεση ατόμων με άνοια και την παρακολούθηση οχημάτων εταιρειών (στόλου).   Είμαστε ειδικοί σε θέματα επικοινωνιών και δίνουμε λύσεις σε προβλήματα σχετικά με το ιντερνέτ σε οικίες, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και αγροκτήματα. Διαθέτουμε στο κατάστημα μας ασύρματους πομποδέκτες (vhf) και όλα τα παρελκόμενα αυτών, κεραίες ακουστικά μπαταριές κ.τ.λ. Κινητά τηλέφωνα, tablet, GPS, αναμεταδότες και ρούτερ για ιντερνέτ. Επίσης υπάρχει ηλεκτρονικό εργαστήριο για την επισκευή ή αναβάθμιση των συσκευών σας.   Αναλαμβάνουμε να δώσουμε λύσεις σε δύσκολα προβλήματα εκεί όπου δεν υπάρχει ρεύμα με συστήματα που είναι αυτόνομα αξιόπιστα και ιδιαιτέρως χαμηλού κόστους. Μελίσσια, υλοτομία, δασικοί χώροι, ορεινοί οικισμοί και αγροκτήματα. Για εμάς δεν υπάρχει τίποτα που δεν γίνεται. Έχουμε τις γνώσεις, την υπομονή και την εμπειρία για να κάνουμε τα πάντα και είμαστε ένα τηλεφώνημα μακριά σας.   Γνωρίζουμε ότι η δουλειά μας έχει πολλές ευθύνες και υποχρεώσεις και αυτό μας οδηγεί σε κορυφαία αποτελέσματα εδώ και πολλά χρόνια.   Καταρτισμένη & αδειοδοτημένη επιχείρηση με βάση την τελευταία νομοθεσία.    

  Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Στείλτε e-mail
  Λεωνίδα Ιασωνίδη 145 - Κατερίνη
  2351100500
  6977268821
 • TRIANTAFYLLIS SECURITY - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΑΓΕΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ

  Ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, υπηρεσίες προστασίας, ιδιωτικές έρευνες.

  Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Στείλτε e-mail
  ΣΑΓΕΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ - Πάτρα
  2693041170
  6945907752
 • Δαναός Security - Υπηρεσία Ασφάλειας Ναύπλιο Αργολίδα - Security

  ΔΑΝΑΟΣ SECURITY Ι.Ε.Π.Υ.Α. Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Το Σεπτέμβριο του 2009 ο Ιωάννης Καρράς ιδρύει την εταιρεία ΔΑΝΑΟΣ SECURITY η οποία αποτελεί τη μοναδική νόμιμη και άρτια οργανωμένη Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας στην περιοχή της Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο. H ΔΑΝΑΟΣ SECURITY: • Έχει τη νόμιμη άδεια λειτουργίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το Νόμο 2518/1997 όπως ισχύει έως σήμερα, η οποία εξασφαλίζει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε όλη την επικράτεια. • Διαθέτει εγκεκριμένες στολές προσωπικού ασφαλείας. • Διαθέτει προσωπικό που έχει πιστοποιηθεί και αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τον Νόμο 2518/1997 όπως ισχύει έως σήμερα. Από την πρώτη ημέρα ίδρυσής της η ΔΑΝΑΟΣ SECURITY έχει κερδίσει την αποδοχή των τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών της περιοχής της Αργολίδας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου. Οι συνεργασίες μας αναπτύσσονται γοργά και διατηρούνται σε βάθος χρόνου, καθώς οι πελάτες μας εμπιστεύονται την ποιότητα, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας. Παρέχουμε επανδρωμένες υπηρεσίες φύλαξης υψηλών προδιαγραφών: • Στατικές φυλάξεις, περιπολίες. • Ασφάλεια εκδηλώσεων. • Συνοδεία υψηλών προσώπων. • Υπηρεσίες υποδοχής. • Ασφάλεια καταστημάτων. • Ασφάλεια υποδομών και εγκαταστάσεων (εργοτάξια, αποθήκες, οικίες, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα). Η επιτυχία μας οφείλεται σε δυο τομείς στους οποίους δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και καθορίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία μας: 1.Εξατομικευμένη αντιμετώπιση των πελατών μας: κάθε πελάτης αποτελεί μία διαφορετική περίπτωση την οποία μελετούμε με μεγάλη προσοχή. Προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες του ενώ φροντίζουμε για την άμεση ανταπόκρισή μας σε έκτακτα περιστατικά. 2.Αυστηρή επιλογή του προσωπικού μας: πιστεύουμε στα στελέχη μας διότι αποτελούν τη βάση της δουλειάς μας. Για το λόγο αυτό επιλέγουμε με αυστηρά κριτήρια τις ομάδες μας, με γνώμονα την εμπειρία και το μορφωτικό τους υπόβαθρο. Επίσης, όλο το προσωπικό μας εποπτεύεται και ελέγχεται σε τακτική βάση για την απόδοσή και την συνέπειά του. Η αξιοπιστία και η υπευθυνότητα της ΔΑΝΑΟΣ SECURITY είναι η ασφαλής λύση!

  Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Στείλτε e-mail
  Άργους 22 - Ναύπλιο
  2752047108
 • ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ICS SECURITY - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑ

  Υπηρεσίες ασφαλείας Κατερίνη. Η Intelligent Control Systems με συλλογική και συντονισμένη δράση συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος απόλυτης ασφάλειας. Η μεγάλη τεχνογνωσία της εταιρίας καθώς και η υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού της, την καθιστούν ικανή να καλύψει την διαχείριση και υλοποίηση έργων ασφαλείας οποιαδήποτε μορφής. Με Ανθρώπινο δυναμικό Διοργανώσεις Αναλαμβάνουμε, με συνέπεια και εχεμύθεια, τη φύλαξη πολυπληθών εκδηλώσεων, όπως Εκθέσεις - Συνέδρια -Εκθεσιακά περίπτερα Corporate Events Συναυλίες - Φεστιβάλ -Εκδηλώσεις Θεατρικές παραστάσεις- παρουσιάσεις Συνοδεία V.I.P Αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων. Εγκαταστάσεις Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων αποτελεί ανάγκη κάθε επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, η Intelligent Control Systems , με συλλογική και συντονισμένη δράση συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος απόλυτης ασφάλειας. Εργοστασιακές Σχολικές Αθλητικές Οικίες Ακόμη και επιτήρηση, μέσω patrol, ολόκληρων περιοχών Στόχος των φυλάξεων αυτών είναι: Η δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών ασφαλείας για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία μιας επιχείρησης Η ελαχιστοποίηση οποιουδήποτε κινδύνου ικανού να απειλήσει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και το έργο αυτής. Η πολύπλευρη κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων του εργασιακού και όχι μόνο, περιβάλλοντος καθώς και η εξεύρεση λύσεων στις ιδιαιτερότητες των αναγκών του κάθε εργοδότη.

  Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  17709
  Στείλτε e-mail
  7ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 43 - Κατερίνη
  2351037607
  6947707233
 • Λέων Security - Συστήματα Ασφαλείας Κιλκίς - Υπηρεσίες Ασφαλείας Κιλκίς - Υπηρεσίες Φύλαξης Κιλκίς

  ΛΕΩΝ SECURITY Υπηρεσίες ασφαλείας και φύλαξης . - ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ - ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ - ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ - (24ΩΡΗ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ CCTV - ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ  . H επιχείρησ ή μας ,η οποία λειτουργεί στο Κιλκίς από το έτος 2002   παρέχει τις υπηρεσίες της για την φύλαξη και επιτήρηση   εγκαταστάσεων . Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας μας , είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας – φύλαξης προσώπων και πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων κινητών - ακινήτων . Συγκεκριμένα : ►Υπηρεσία ασφαλείας και ελέγχου (Περιπολίες –Άμεση Επέμβαση ) ►Στατικές φυλάξεις χώρων με ένστολους ►Χρηματαποστολές ►Συστήματα συναγερμού ενσύρματα και ασύρματα ►Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (cctv) – μεταφορά εικόνας ►Κέντρο λήψεως σημάτων συναγερμών ►Μελέτες και συμβουλές περί ασφαλείας ►Κάλυψη εκδηλώσεων ►Συντήρηση και Σέρβις εγκατεστημένων συστημάτων ασφαλείας ►Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης ( Access Control )   ΔΟΜΗ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η εταιρεία μας , σύμφωνα με το αντικείμενο δραστηριότητας του προσωπικού της , διαχωρίζεται σε τμήματα ως ακολούθως : ►ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ & ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ►ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΥΛΑΞΕΩΝ ►ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ►ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το προσωπικό που απασχολείται στην εταιρεία μας είναι άρτια εκπαιδευμένο και κατηρτισμένο στα αντικείμενα της δραστηριοποίησής του . Κατέχει τις νόμιμες άδειες εργασίας και είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα για την εργασία του υλικά ( αλεξίσφαιρα γιλέκα , ασύρματη επικοινωνία (V.H.F), κινητά τηλέφωνα , φωσφορούχα γιλέκα , φακούς κ.λ.π.) -Ενημερώνεται και εκπαιδεύεται διαρκώς από έμπειρους και εξειδικευμένους καθηγητές των μεγαλύτερων ιδιωτικών επιχειρήσεων ασφαλείας της Ευρώπης. OXHMATA ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ– ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Η εταιρεία μας διαθέτει πέντε ( 5) οχήματα περιπολιών και Άμεσης Επέμβασης πλήρως εξοπλισμένα με ασύρματη επικοινωνία (V.H.F) , κινητά τηλέφωνα , μέσα πυρόσβεσης , ειδικό φωτισμό , αλεξίσφαιρα γιλέκα & φωσφορούχα γιλέκα. Επίσης διαθέτει : Δύο (2) δίκυκλα μεγάλου κυβισμού και Δύο (2) οχήματα συμβατικά μεγάλου κυβισμού για ελέγχους ασφαλείας . ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ Διαθέτουμε ένα από τα πιο σύγχρονα Κέντρα Λήψεως Σημάτων συναγερμών και Ηλεκτρονικής (on-line) παρακολούθησης συστημάτων κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση , ελέγχει όλα τα σήματα που εκπέμπουν οι συναγερμοί και προβαίνει σε ανάλογη κινητοποίηση του Τμήματος Περιπολιών και Άμεσης Επέμβασης . Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και τις Αρμόδιες Αρχές όπου επιβάλλεται . ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΄Αριστα εκπαιδευμένοι και κατηρτισμένοι τεχνικοί εγκαθιστούν στο χώρο σας σύγχρονα συστήματα ασφαλείας ( συναγερμούς , κάμερες καταγραφής και μετάδοσης εικόνας, πυρανιχνεύσεις κ.λ.π.) -΄Ολο το 24ωρο βρίσκονται στη διάθεσή σας για αποκατάσταση βλαβών , Σέρβις και παροχή βοήθειας . ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ Η εταιρεία μας διαθέτει τα καλύτερα και πιο σύγχρονα συστήματα συναγερμών νέας τεχνολογίας, τα οποία διασφαλίζουν 100% τον προστατευόμενο χώρο και ανταποκρίνονται στις οικονομικές δυνατότητες των πελατών μας . -Παρέχεται από την εταιρεία μας εγγύηση καλής λειτουργίας και άμεση αντικατάσταση κάθε συσκευής για ένα (1) χρόνο. ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ( cctv)- ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ -Τοποθετούμε υπερσύγχρονα συστήματα καταγραφής εικόνας με κάμερες υψηλής ανάλυσης & ευκρίνειας , με δυνατότητα λήψης τη νύχτα και καταγραφή σε μεγάλης χωρητικότητας συσκευής καταγραφής . -Παρέχεται από την εταιρεία μας εγγύηση καλής λειτουργίας και άμεση αντικατάσταση κάθε συσκευής για ένα (1) χρόνο. ΓΕΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Η εταιρεία μας έχει αναλάβει τη φύλαξη - επιτήρηση των παρακάτω επιχειρήσεων-Σωματείων-Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λ.π  ► Τριακοσίων πενήντα (350) και πλέον επιχειρήσεων τόσο της πόλης μας όσο και εκτός αυτής, που μας εμπιστεύθηκαν και τις παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με θετικότατα αποτελέσματα, όσον αφορά τη διενέργεια περιπολιών και άμεσης επέμβασης σε όλη την περιοχή του Ν. Κιλκίς . ►Όλων των Λαϊκών αγορών του Ν. Κιλκίς ► Στατικές φυλάξεις σε 24ωρη βάση σε εργοστάσια της ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς. ► Φυλάξεις - σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από όλους τους Δήμους του Ν. Κιλκίς . ► Φυλάξεις , σε ποδοσφαιρικούς αγώνες . Εφόσον σας ενδιαφέρει η συνεργασία με την επιχείρησή μας , παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα παραπάνω τηλέφωνα για κατάθεση των προσφορών μας .- ΓΙΑ ΤΗΝ ‘’ ΛΕΩΝ ‘’ SECURITY  Α. ΤΣΑΠΑΡΑ- ΛΕΟΠΟΥΛΟΥ

  Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Στείλτε e-mail
  Κρηστώνη - Κιλκίς
  2341070222
  6944776775
 • Μ & Μ Security - Υπηρεσίες Ασφαλείας Ίλιον - Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ίλιον Καματερό - Προσωπική Φύλαξη Ίλιον - Περιπολούσα Φύλαξη

  Κέντρο λήψεως σημάτων, Καματερό - Νέα Φιλαδέλφεια - Αθήνα - Αττική. Υπηρεσίες ασφαλείας, Καματερό - Νέα Φιλαδέλφεια - Αθήνα - Αττική. Περιπολούσα φύλαξη, Καματερό - Νέα Φιλαδέλφεια - Αθήνα - Αττική. Διαχείρηση αξιών, Καματερό - Νέα Φιλαδέλφεια - Αθήνα - Αττική.

  Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Σάσωνος 3 - Ιλιον
  2102692464
  6948682079
 • Υπηρεσίες & Συστήματα Ασφαλείας Πυλαία Θεσσαλονίκη - ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ SECURITY - Φύλαξη Χώρων – Security – Φύλακας – 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων – Προστασία Προσώπων VIP – Συνεργεία Καθαρισμού – Υπηρεσίες Καθαριότητας

  Η εταιρία ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ SECURITY I.K.Ε. είναι μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και συστημάτων ασφαλείας που ιδρύθηκε το έτος 2001 και έχει μακροχρόνια ενεργή παρουσία στο χώρο της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Η δραστηριοποίηση της εταιρίας στο χώρο αυτό, οι εμπειρίες και οι ικανοποιημένοι πελάτες της, έχουν εδραιώσει την θέση της ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ SECURITY στον τομέα αυτό και είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις και στον μεγάλο ανταγωνισμό της αγοράς. Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ SECURITY I.K.Ε. δραστηριοποιείται στους τομείς της φυσικής ασφάλειαςκαι της ηλεκτρονικής ασφάλειας. Στον τομέα της φυσικής ασφάλειας παρέχει υπηρεσίες φύλαξης όλες τις ημέρες του χρόνου ανεξαρτήτως εργάσιμων η μη σε επιχειρήσεις , εργοστάσια, οργανισμούς, ξενοδοχεία, σχολεία, οικίες αεροδρόμια κ.λ.π. και διαφόρων εκδηλώσεων ( αθλητικών, εκπολιτιστικών, κοινωνικών κ.λ.π.) . Στον τομέα της ηλεκτρονικής ασφάλειας η εταιρία έχει την δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης , παρακολούθησης και συντήρησης όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας . Ακόμη έχει την δυνατότητα κάλυψης των πελατών της με συστήματα συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης, συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV και όλων των ειδών συστημάτων ηλεκτρονικής προστασίας. Το τεχνικό τμήμα της εταιρίας έχει την δυνατότητα της μελέτης και εγκατάστασης των συστημάτων αυτών καθώς και της συντήρησης τους. Η εταιρία ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ SECURITY I.K.Ε. παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της και διαρκής στόχος της είναι η εξέλιξη των υπηρεσιών της.

  Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Στείλτε e-mail
  Χάλκης & Αγίας Αναστασίας - Πυλαία Θεσσαλονίκης
  2310466478
  6948821114
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ - Σ.Ε. ΔΙΑΣ SECURITY

  - ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ - ΦΥΛΑΞΕΙΣ - ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, - ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΗΨΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΔΕΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ,ΒΕΡΟΙΑ,ΗΜΑΘΙΑ. Η Σ.Ε. ΔΙΑΣ SECURITY ιδρύθηκε το 2005 από τους ήδη έμπειρους στο χώρο ασφάλειας και προστασίας Σ. Γραμματικό -Ε. Μπαντή με σκοπό την βέλτιστη παροχή ασφάλειας στις ολοένα αυξανόμενες μορφές κινδύνου. Η επίτευξη της ασφάλειά σας πραγματοποιείται με το εκπαιδευμένο προσωπικό σε θέματα στατικών φυλάξεων, χρηματαποστολών, περιπόλου όπως και με τα πιο σύγχρονα συστήματα ασφαλείας τα οποία συμπληρώνονται από το ιδιόκτητο Κέντρο Λήψης Σημάτων 24ωρης βάσης. Στη μάχη των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και αυτών που επιβουλεύονται την περιουσία σας, κερδίζει αυτός που εξελίσσεται πιο γρήγορα.   Εμείς είμαστε ήδη ένα βήμα μπροστά. Aυτό το αποδεικνύουμε έμπρακτα στο χρονικό διάστημα των επτά και πλέον χρόνων που δημιουργήσαμε την Σ.Ε. ΔΙΑΣ SECURITY με την αξιοπιστία, την γνώση και την εμπειρία μας καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και να συμφωνήσουμε σε φυλάξεις μεγάλων Βιομηχανικών Περιοχών.

  Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  16797
  Στείλτε e-mail
  1ο ΧΛΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ - Ημαθίας
  2333053227
  6934221876, 6938894373
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ - ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ PATROL ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECURITY ΕΥΒΟΙΑ

  Η ΔΡΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι.Κ.Ε με τον διακριτικό τίτλο “A.D. SECURITY” είναι μία ελληνική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2003 και εδρεύει στο 6ο Χλμ. Χαλκίδας Αρτάκης και δραστηριοποιείται στο χώρο των υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων και προσώπων παράλληλα με την ολοκληρωμένη εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Κατέχει ηγετική θέση στη Στερεά Ελλάδα και απασχολεί 110 πιστοποιημένα άτομα ως προσωπικό ασφαλείας, έχει ένα μεγάλο στόλο με ιδιόκτητα υπηρεσιακά αυτοκίνητα (που χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες patrol & 24ωρης άμεσης επέμβασης) και έχει την δυνατότητα πανελλαδικής κάλυψης σε στατικές φυλάξεις. Προσπαθώντας να ανταποκριθεί με σοβαρότητα στις ανάγκες της εποχής που αλλάζουν με γοργούς ρυθμούς παρέχει υψηλού επιπέδου και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας τόσο με ανθρώπινο δυναμικό όσο και με τεχνικά μέσα. Σε κάθε χώρο φύλαξης παρέχεται ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου guarder, το οποίο μας δίνει άμεσα και με ακρίβεια τα δεδομένα ώρας και ημερομηνίας ελέγχου των εκάστοτε σημείων φύλαξης. Παρέχουμε ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης από την Daes London σε όλες τις εγκαταστάσεις που αναλαμβάνουμε την φύλαξη, η οποία ξεκινάει από 1.000.000 ευρώ το ελάχιστο και διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη και των φυλασσόμενων χώρων. Η εταιρεία μας εφαρμόζει συστηματική επαγγελματική εκπαίδευση ασφαλείας στο προσωπικό της, βάση του πρωτοποριακού συστήματος “Security Coaching”. Είμαστε πιστοποιημένοι από την EQA HELLAS (EN ISO 9001.2008), καθώς επίσης φέρουμε πιστοποίηση βάση του ISPS CODE για την οργάνωση και εκτέλεση σχετικών με την ασφάλεια καθηκόντων σε λιμενική εγκατάσταση. Καθώς επίσης και ειδική άδεια ραδιοσυχνότητας από την Εθνική Επιτροπή τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων παράλληλα με την έγκριση στολής από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης. Απαριθμούμε πάνω από 350 ικανοποιημένους από τις υπηρεσίες μας πελάτες πανελλαδικά, μεταξύ αυτών (τράπεζες, όμιλοι εταιρειών, αλυσίδες super market, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, φωτοβολταϊκά πάρκα, εργοστάσια, βιομηχανικοί χώροι, εταιρείες logistics, δημόσιοι οργανισμοί, ν.π.δ.δ, κατασκηνώσεις, τεχνικά έργα & τεχνικές εταιρείες κ.α.)

  Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Στείλτε e-mail
  6ο ΧΛΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ - Εύβοιας
  2221040815
  6934614179
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑ - DEDALOS SECURITY - ΦΥΛΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

  - Υπηρεσίες φύλαξης Πύργος,Ηλεία,Πελοπόννησος,Καλαμάτα - φύλαξη φωτοβολταϊκών πάρκων Πύργος,Ηλεία,Πελοπόνησος,Καλαμάτα - ασφάλεια λιμένων Πύργος,Ηλεία,Πελοπόνησος,Καλαμάτα - συναγερμοί Πύργος,Ηλεία,Πελοπόνησος,Καλαμάτα - κάμερες ασφαλείας, Πύργος, Ηλεία,Πελοπόνησος,Καλαμάτα Στις μέρες μας η ασφάλεια από εγκληματικές ενέργειες, είναι περισσότερο ζητούμενο από ποτέ, τόσο στους επαγγελματικούς όσο στους οικιακούς χώρους. Η συνεργασία με τα κορυφαία συστήματα ασφαλείας της αγοράς, σας εξασφαλίζει μια άρτια και ποιοτική λύση, ενώ η μακρά επαγγελματική εμπειρία μας σας εξασφαλίζει μια ιδανική μελέτη και τοποθέτηση, που είναι ο σημαντικότερος παράγοντας ασφαλείας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση στο μέλλον θα αυξηθεί, συμπιέσαμε τις τιμές και τα περιθώρια κέρδους μας, ώστε να διαθέσουμε σε προσιτές τιμές συστήματα συναγερμού σε κάθε χώρο και απαίτηση. Η DEDALOS SECURITY παρέχει υψηλής ποιότητας εξειδικευμένες υπηρεσίες ασφαλείας μέσω εκπαιδευμένου προσωπικού φύλαξης και ηλεκτρονικών συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Η D.I.DEDALOS SECURITY είναι μία σύγχρονη, δυναμική, αποτελεσματική, εταιρεία security ελληνικών συμφερόντων που ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών από στελέχη τα οποία έχουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο της ασφάλειας και προέρχονται από της ταξης της ΕΛ.ΑΣ ε.α . Η ανάπτυξη της DEDALOS SECURITY είναι σταθερά ανοδική τόσο από πλευράς κύκλου εργασιών (υπηρεσίες φύλαξης, υπηρεσίες ασφαλείας) όσο και από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού. Η φιλοσοφία μας Η φιλοσοφία της εταιρείας πάνω στην οποία βασίζεται η επιτυχία της, εστιάζεται σε συνεχείς επενδύσεις τόσο σε νέες τεχνολογίες και σύγχρονο εξοπλισμό. Η φιλοσοφία μας είναι η συνεχής παρουσία, ενημέρωση και παρακολούθηση των προβλημάτων του πελάτη προσωπικά από τα διοικητικά στελέχη, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο, άμεση λύση και αποτελεσματικότητα, στα όποια προβλήματα προκύψουν, στον τομέα φύλαξης της εταιρείας με την οποία συνεργάζεται. Η DEDALOS SECURITY έχοντας επίγνωση των εξελίξεων στην οικονομία και στην αγορά είναι σε θέση να προσφέρει εναλλακτικές οικονομικές λύσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών της, σε πλαίσιο οικονομικών περικοπών. Ο ΟΜΙΛΟΣ DEDALOS SECURITY είναι μία εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, με την πολυετή παρουσία στον χώρο της ασφάλειας και ηγετική παρουσία ανάμεσα σε πολυάριθμες εταιρείες security. Παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες φύλαξης (στατικών χώρων), υπηρεσίες ασφαλείας και εγκατάσταση για συστήματα ασφαλείας (συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά, πυρανιχνευτές, θυροτηλεοράσεις, access control). H εταιρεία μας απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη με 15ετή προϋπηρεσία στον τομέα ασφάλειας προσώπων και χώρων εταιρεία μας κάνει σεμινάρια ασφαλείας 4 φορές το χρόνο στα γραφεία της εταιρείας μας στον Πύργο για την ενημέρωση του προσωπικού ασφαλείας σεμινάρια αυτά βοηθάνε στην βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς τον εκάστοτε πελάτη. Η DEDALOS SECURITY έχει την άδεια ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας με αριθμό 3015/39/60/1850-ε όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2518/1997. Οι φύλακες που θα απασχοληθούν στο έργο έχουν την απαιτούμενη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Στην εποχή της ανασφάλειας...παρέχουμε ασφάλεια για όλους!

  Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Στείλτε e-mail
  ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 27A - Πυργος
  2621030331
  6939260900
 • Φύλαξη Χώρων Λάρισα Θεσσαλία - POWER SECURITY - Φυλάξεις Φωτοβολταϊκών Λάρισα - Συναγερμοί Λάρισα - Κάμερες Ασφαλείας Λάρισα - Υπηρεσίες Φύλαξης Λάρισα

  H POWER SECURITY είναι μια εταιρεία με έδρα τη Λάρισα πολλά υποσχόμενη στο χώρο παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Τώρα με νέο υποκατάστημα στα Φάρσαλα Μετά από προσωπική πολυετή εμπειρία,απασχόληση σε πολλούς και διάφορετικούς χώρους φύλαξης (εργοστάσια,σπίτια,καταστήματα) και προστασία υψηλών προσώπων. Καταλήξαμε πως... ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΞΕΡΕΙ ΑΠΟ ΦΥΛΑΞΕΙΣ Έχοντας ως εφόδια Πιστοποιητικό εκπαίδευσης σε θέματα Ασφάλειας Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Άριστη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία Εμπειρία,συνέπεια ,εξειδίκευση,εχεμύθεια ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ Η POWER SECURITY είναι σε θέση να σας παρέχει τις πιο αξίοπιστες υπηρεσίες στις χαμηλότερες και ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς με το πλέον κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μας. Στο πλαίσιο των δύσκολων συγκοιριών το κόστος της φύλαξης διαμορφώνεται ανάλογα. Προσφέρουμε υπηρεσίες: *Στατικών φυλάξεων (εργοστάσια,τράπεζες,καταστήματα,εκδηλώσεις,γάμους,κτλ) *Φυλάξεις Περιπολίας(νυχτερινές και 24ωρες) *Συστήματα συναγερμών και κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης-CCTV *Φωτοβολταικών Πάρκων Όλοι οι φύλακες διαθέτουν την προβλεπόμενη από τον νόμο ειδική άδεια (Ν.2518/97) που εκδίδεται απο την Ελληνική Αστυνομία. Φυλάξεις χώρων-φυλάξεις περιπολίας,συστήματα συναγερμών,Λάρισα-Θεσσαλία φυλάξεις σπιτιών-καταστημάτων-εργοστασίων Λάρισα-Φάρσαλα-Θεσσαλία Φύλαξη Χώρων Λάρισα Θεσσαλία, Φυλάξεις Φωτοβολταϊκών Λάρισα Θεσσαλία, Συναγερμοί Λάρισα Θεσσαλία, Υπηρεσίες Φύλαξης Λάρισα Θεσσαλία, Φύλαξη Εργοταξίων Λάρισα Θεσσαλία, Φύλαξη Κτιρίων Λάρισα Θεσσαλία, Φύλαξη Φωτοβολταϊκών Λάρισα Θεσσαλία, Φύλαξη Εκδηλώσεων Λάρισα Θεσσαλία, Φύλαξη Αθλητικών Χώρων Λάρισα Θεσσαλία, Συστήματα Συναγερμού Λάρισα Θεσσαλία, Καθαρισμοί χώρων Λάρισα Θεσσαλία  

  Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Στείλτε e-mail
  Θεοφάνη Καΐρη 25 - Λάρισα
  2410624625
  6973663033
Σελίδα 1 από 2